Архів

01.11.2008

2008, № 11

Кiлькiсть переглядiв: 2086

Вийшов у світ № 11, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Онищенко В. “Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту”
– Розкрито сутність актуальних напрямів розвитку міжнародного менеджменту в умовах глобалізації світової економіки. Визначено основні форми та моделі сучасного управління міжнародним бізнесом. Зроблено рекомендації щодо застосування вітчизняними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності принципів та методів міжнародного менеджменту, що дозволить їм підвищити свою конкурентоспроможність на світових ринках (с.  4).

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Ілляшенко С. “Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства”
– Уточнено структуру і склад елементів інтелектуального капіталу підприємства, запропоновано виділяти його ресурсну і потенційну здатність до реалізації наявних інтелектуальних ресурсів.  Висвітлено авторський підхід до поелементної оцінки складових (підсистем) інтелектуального капіталу підприємства (людського, організаційного, інтерфейсного капіталів), що дозволяє оцінювати окремо їхні частини. Визначено підрозділи, відповідальні за стан і розвиток елементів інтелектуального капіталу підприємства (с. 16).
Попов В. “Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні”
– Оцінка ринкової рівноваги в сучасній Україні базується на фундаментальних наукових положеннях і виконана за методикою порівняння складових сукупних витрат реального ВВП. Дослідження спрямовано на конкретизацію напрямку “транзиту” національної економіки в умовах пострадянських перетворень (с. 26).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Паламарчук Г. “Проблеми концентрації виробництва в Україні”
– Розглянуто проблеми підвищення рівня концентрації виробництва в Україні як важливого фактора забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано рівень концентрації виробництва. Проаналізовано основні процеси консолідації капіталу та концентрації виробництва (збільшення кількості об’єднань підприємств, розширення ринків злиттів і поглинань, тощо). Запропоновано заходи щодо вдосконалення таких великих інтегрованих структур, як ФПГ (с. 38).
Окландер М., Яшкіна О. “Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України”
– Розроблено науково-методичне забезпечення стратегічних маркетингових досліджень в Інтернет-середовищі, щоб виявити перспективи впливу наукових розробок на інноваційний розвиток національної економіки (с. 47).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. “Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи”
– Вперше у вітчизняній економічній науці розглядається фінансова інфраструктура ринкової економіки. У контексті теорії інституціоналізму обгрунтовано необхідність її виділення у самостійне явище та визначено підходи до її характеристики у двох вимірах: з позицій розуміння фінансів як однієї з важливих складових економічної інфраструктури та з позицій формування сукупності різних елементів, які забезпечують функціонування фінансів як суспільного інституту. Наведено схему, що відображає складові фінансової інфраструктури – організаційну (управлінську, інституційну, обслуговуючу) та інструментальну. Дано загальну оцінку нинішнього стану її розвитку в Україні (с. 57).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Пасхавер Б. “Рентний чинник розвитку аграрного ринку”
– Наразі три чверті сільськогосподарських угідь України передано в приватну власність, що зумовлює процес формування ринкових рентних відносин. Земельна приватна власність дає можливість отримувати рентні доходи в трьох ринкових формах: а) використання землі для товарного агровиробництва; б) передача землі в оренду; в) продаж або застава земельних ділянок. У ринковій економіці приватна власність на природні ресурси є нормою, а відповідні власники мають розглядатися як рівноправні інвестори, і саме з цих позицій слід будувати механізм вилучення частини рентних доходів у державний бюджет (с. 72).
Підлісецький Г., Товстопят В. “Економічні проблеми технічного забезпечення сільського господарства”
– Проведено аналіз економічних проблем відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, висвітлено рівень їх техніко-технологічної забезпеченості. Показано неспроможність аграрних підприємств без суттєвої підтримки держави задовольнити технологічну потребу в сучасних машинах та обладнанні, а також можливості вітчизняного сільськогосподарського машинобудування щодо виробництва машин потрібної якості в необхідній кількості, визначено напрями вирішення цих проблем (с.  81).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Садєков А., Косова Т. “Соціальні аспекти розвитку корпоративного управління в Україні”
– Висвітлено системний підхід до характеристики процесів впровадження стандартів соціальної відповідальності в Україні на основі принципів Глобального договору ООН. Досліджено історію питання, визначено передумови та інфраструктуру втілення положень світових соціальних кодексів в українських корпораціях, узагальнено досвід створення національних стандартів корпоративної соціальної відповідальності, окреслено перспективи їх розвитку (с. 88).

НОВИНИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

День Республіки в Казахстані (с. 94).» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE