Архів

01.07.2008

2008, № 7

Кiлькiсть переглядiв: 2546

Вийшов у світ № 7, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

Чухно А. “Інституціоналізм: теорія, методологія, значення” (закінчення)
– Висвітлено інституціоналізм як авторитетну школу економічної теорії, розкрито переваги її методології, предмет пізнання, поєднання виробничих відносин та інститутів. Проаналізовано проблеми, які стоять перед соціальною наукою. Показано практичне значення теорії інформаційного постіндустріального суспільства (с. 4).
Данилишин Б., Веклич О. “Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку”
– Уперше подано результати моніторингу коливань позиції України серед країн світу в міжнародних рейтингах досягнення економічної, соціальної та екологічної сталості функціонування національних господарств у 2001–2008 рр. Обгрунтовано висновок щодо неефективності вітчизняної регулятивної політики, яка зумовлює неадекватність поступу України цілям екологозрівноваженого сталого розвитку (с. 13).

 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Федулова Л.  “Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України”
– Проаналізовано загальний стан інноваційно-технологічного розвитку промисловості України та фактори, що його спричинили. Визначено перспективи розвитку промисловості у світі за пріоритетними напрямами та розроблено сценарії технологічного розвитку національної економіки. Здійснено прогнозну оцінку обсягу реалізованої продукції галузей промисловості та вказано на необхідність застосування технологічного прогнозування при розробці стратегії соціально-економічного розвитку країни (с. 24).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Вахненко Т. “Державний борг України: поточний стан і ризики”
– Звернено увагу на значний розмір умовних зобов’язань держави, що за певних обставин може істотно збільшити обсяги боргових виплат з державного бюджету. Обгрунтовано необхідність здійснення зваженої політики державних запозичень при нагромадженні значного валового зовнішнього боргу України і умовних зобов’язань держави. Зроблено рекомендації щодо впорядкування системи надання державних гарантій, керування динамікою умовних зобов’язань держави в цілому, а також зменшення ступеня їх ризикованості, що сприятиме забезпеченню стабільності державних фінансів України у довготривалій перспективі (с. 37).
Савченко А., Семенова Ю. “Інфляційне таргетування: проблеми та перспективи його запровадження в Україні”
– Розкрито позицію авторів щодо перспектив запровадження в Україні режиму інфляційного таргетування, який слугує необхідною передумовою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Розглянуто шляхи вирішення основних проблем, пов’язаних із запровадженням цього режиму: визначення оптимального рівня інфляції, вибір показника цільової інфляції, обгрунтування горизонту інфляційного таргетування тощо (с. 46).
Косова Т., Роганова Г. “Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію”
– Досліджено динаміку і рівень амортизації в структурі вхідних грошових потоків від операційної діяльності в Україні. Обгрунтовано методичні положення щодо розподілу чистих грошових операційних потоків підприємства на прибуток і амортизацію для різних випадків повернення капіталу і створення амортизаційного фонду (с. 57).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Барановський М. «Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій»
– Охарактеризовано критерії і методику виділення сільських депресивних територій. На прикладі адміністративних районів п’яти північних областей України проілюстровано можливі підходи до укладання переліку депресивних територій і визначення кількісних меж депресивності. З використанням регресійного аналізу виведено найвагоміші індикатори депресивності. Подано пропозиції з удосконалення законодавчої бази, що регламентує заходи регіональної політики (с.  65).

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Шостак Л., Дікарєв О. «Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій»
 – Обгрунтовано необхідність фокусування дипломатичних стратегій на цілях забезпечення соціальної ефективності проектів зовнішньоекономічних трансакцій та національної економічної безпеки. Запропоновано підхід до визначення ефективності дипломатичного механізму через ендогенне включення до макроекономічної тотожності відкритої усталеної економічної системи коефіцієнтів ефективності зовнішнього ціноутворення завдяки дипломатичним заходам (за інших рівних умов функціонування національного господарства). Відзначено, що неадекватне застосування дипломатичного механізму у сфері імпортування газу з Росії та Туркменістану несе загрози зростання інфляції, погіршує перспективи економічного зростання та соціально-економічного становища населення України (с. 74).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Губені Ю. “Органи самоорганізації населення на селі як інструмент місцевого розвитку”
– Розглянуто сучасні підходи до питання місцевого розвитку сільських територій. Обгрунтовано особливу роль місцевих ініціатив та неформальних лідерів. Досліджено природу та організаційні засади органів самоорганізації населення. Описано зміст й окремі кроки щодо активізації органів самоорганізації населення у Волинській області. Подано пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативної бази та організаційних засад діяльності органів самоорганізації населення на селі (с. 84).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Тарангул Л. “Розвиток регіонів України” (с. 92).

До 60-річчя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ С. І. ПИРОЖКОВА

Видатний вчений-економіст (с.  94).

 » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE