Архів

15.05.2019

Вийшов друком журнал № 4, 2019

Кiлькiсть переглядiв: 1999

№ 4, 2019 р.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 621.6:620.91-0.49.34
А.В.  С К Р И П Н И К,
професор, доктор економічних наук,
завкафедрою економічної кібернетики
© Скрипник Андрій Васильович (Skrypnyk Andrii), 2019; 
e-mail: avskripnik@ukr.net,

Ю.О.  Н А М ’ Я С Е Н К О,
аспірант
© Нам’ясенко Юрій Олександрович (Namiasenko Yurii), 2019;
e-mail: yuraupalexandrov@gmail.com

Національний університет біоресурсів і природокористування,
вул. Героїв Оборони, 15, 03041, Київ, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКСПАНСІЇ 
СКРАПЛЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Резюме
Питання диверсифікації та оптимізації газопостачання до України є надзвичайно актуальним у процесі досягнення енергетичної незалежності. Сьогодні ще не існує світового ринку природного газу, проте проведений аналіз дозволяє говорити про існування процесу цінової дивергенції регіональних ринків природного газу. Розглянуто оптимізаційні моделі газопостачання в Україні з урахуванням наявності потужних газосховищ, розвинутої мережі транспортування природного газу, власних джерел газовидобування та можливості придбання природного газу в країнах ЄС.
Показано, що диверсифікація газопостачання приводить до значного зменшення витрат на транспортування. У даному випадку значення цільової функції знаходили за умови однакової ціни газопостачання з усіх наявних джерел порівняно з варіантом газопостачання з одного джерела на кордоні з РФ. Наявність газосховищ дозволяє врахувати в оптимізаційній моделі сезонну флуктуацію цін. Так, газосховища виступають як споживачі влітку і як джерела газопостачання в опалювальний сезон. Наявність в оптимізаційній моделі газосховищ істотно зменшує інтегральну цільову функцію, що включає вартість придбання, збереження і транспортування природного газу. Потужність газосховищ використовується не повністю, отже, вони можуть бути задіяні в оптимізації газопостачання до країн Східної Європи.
Методами економетричного аналізу проведено дослідження впливу підвищення цін на природний газ та обсяги його споживання. Здійснено оцінку коефіцієнта еластичності  лінійної та логарифмічної моделей. На основі даного показника оцінено споживання газу в разі подальшого зростання цін на нього для населення. Проаналізовано можливості використання газосховищ для стабілізації газопостачання до країн Східної Європи.
 
Ключові слова: газопостачання; оптимізація; диверсифікація; економетричний аналіз; еластичність попиту; газосховища; сезонність цін (с. 3–17).

Бібл. 11; табл. 9; рис. 5; формул 9.
Список використаної літератури
1. Скрипник А.В., Нам’ясенко Ю.О., Сабіщенко О.В. Енергетичний сектор України: крах чи виживання // Проблеми економіки. –2018. – № 1. – С. 122–135.
2. Скрипник А.В. Енергетичний сектор економіки України з позиції суспільного добробуту. – К. : ЦП Компринт. – 2017. – 427 с.
3. Скрипник А.В., Нам’ясенко Ю.О. Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України // Проблеми економіки. –2017. – № 3. – С. 87–94.
4. Fladmark B., Grimstad G.B. Seasonality in Natural Gas Prices [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/195539/Masterthesis.PDF?sequence=1.
5. Aune F.R., Rosendahl K.E., Sagen E.L. Globalisation of natural gas markets – effects on prices and trade patterns [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.stanford.edu/group/emf-research/docs/emf23/EJEMF23.pdf.
6. Neumann A. Linking natural gas markets – is LNG doing its job? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.stanford.edu/group/emf-research/docs/emf23/EJEMF23.pdf.
7. Waterlander O., Schlaak T., Donohue T., Sarraf G. A Journey from Regional Gas Market to a Global Gas Market [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.strategyand.pwc.com/media/file/AJOURNEYFROMREGIONALGASMARKETSTOAGLOBALGASMARKETFINAL.pdf.
8. Holz F., Kemfert C. A Strategic Model of European Natural Gas Supply (GASMOD) How Dominant is Russia? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/252869423_A_Strategic_Model_of_European_Natural_Gas_Supply_GASMOD_-_How_Dominant_is_Russia.
9. Hecking H., Panke T. COLUMBUS – A global gas market model [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ideas.repec.org/p/ris/ewikln/2012_006.html.
10. Holz F. Modeling the European Natural Gas Market –Static and Dynamic Perspectives of an Oligopolistic Market [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/267682631_Modeling_the_European_Natural_Gas_Market_-_Static_and_Dynamic_Perspectives_of_an_Oligopolistic_Market.
11. Catalan S. Determinants of demand for natural gas and liquefied natural gas [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/161030/TFG_2015_SerranoCatal%C3%A1nV.pdf?sequence=1.
Стаття надійшла до редакції 2 листопада 2018 р.

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 368.01
А. І.  І Г Н А Т Ю К,
професор, доктор економічних наук,
декан економічного факультету,

© Ігнатюк Анжела Іванівна (Ignatyuk Anzhela), 2019;
e-mail: ignatyuk@ukr.net,

А. С.  Ш О Л О Й К О,
доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,

© Шолойко Антоніна Сергіївна (Sholoiko Antonina), 2019;
e-mail: sholoiko@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Васильківська, 90-A, 03022, Київ, Україна

БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Резюме
Основною метою будь-якого страхового ринку є забезпечення процесу відтворення суспільного виробництва та формування джерел інвестиційних ресурсів для розвитку економіки країни. Однак в умовах фінансової глобалізації така функція порушується у зв’язку з підвищеною уразливістю страхових ринків до глобальних кризових явищ і відпливом капіталів через процеси злиття і поглинання страхових компаній, іноземні інвестиції, міжнародне перестрахування тощо. Це ставить під загрозу безпеку страхового ринку України. А відтак, метою статті є розробка рекомендацій щодо напрямів регулювання безпеки страхового ринку України на основі аналізу проявів фінансової глобалізації на страхових ринках світу і виявлених загроз. 
Під фінансовою глобалізацією ми розуміємо формування глобального фінансового ринку, який можна визначити як ринок, на якому міжнародні фінансові посередники (банки, страхові компанії тощо) продають фінансові послуги по всьому світу. 
Процеси фінансової глобалізації спричиняють такі загрози безпеці страхового ринку, як поглинання іноземними страховиками національних страхових компаній, відплив інвестиційних ресурсів за кордон, зростання залежності від зовнішнього перестрахування тощо.
Для зміцнення безпеки українського страхового ринку в умовах фінансової глобалізації запропоновано такі напрями регулювання:
– встановити вимоги до зовнішніх інвестицій страховиків не тільки в частині цінних паперів іноземних емітентів, але й щодо інших активів, якими можуть бути представлені страхові резерви;
– здійснювати безперервний моніторинг індикаторів безпеки страхового ринку: питомої ваги страхових платежів, що належать перестраховикам-нерезидентам, у валових страхових платежах; питомої ваги іноземного капіталу в статутному капіталі страхових компаній; ринкової частки іноземних страхових компаній;
– для підвищення незалежності від зовнішнього перестрахування слід підвищити капіталізацію українських страховиків на основі впровадження принципів Solvency II для зростання перестрахувальної місткості національного страхового ринку і стимулювання експорту перестрахових послуг.

Ключові слова: безпека страхового ринку; операції злиття та поглинання; іншуртех; внутрішні та іноземні інвестиції; перестрахування (с. 18–28). 

Бібл. 14; рис. 1; табл. 4.
Список використаної літератури
1. Arestis Ph., Basu S., Mallick S. Financial globalization: the need for a single currency and a global central bank // Journal of Post Keynesian Economics. – 2005. – Vol. 27 (3). – P. 507–531.
2. Базилевич В. Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 146. – С. 5–7.
3. Гражевська Н.І., Трохименко В.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 58–68.
4. Levy-Yeyati E., Williams T. Financial globalization in emerging economies: much ado about nothing? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/0603_financial_globalization_yeyati.pdf.
5. Примостка Л.О., Чуб О.О. Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 172–183.
6. Häusler G. The globalization of finance [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/03/hausler.htm.
7. Хоминич И.П. Финансовая глобализация // Банковские услуги. – 2002. – № 8. – С. 2–13.
8. Schmukler S.L. Benefits and risks of financial globalization: challenges for developing countries [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/BenefitsandRisksofFinancialGlobalizationSchmukler.pdf.
9. Залєтов О.М. Іноземний капітал на страховому ринку України та його роль // Страхова справа. – 2018. – № 2 (70). – С. 24–25.
10. Филонюк А.Ф., Залетов А.Н. Страховая индустрия Украины: стратегия развития : моногр. – К. : Международная агенция «Бизон», 2008. – 448 с.
11. Нечипорук Л.В. Убезпечення страхового ринку як вимога фінансової глобалізації / Вектори розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання : міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 90–103.
12. Пікус Р.В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія: Економіка. – 2011. – Вип. 126. – С. 15–18.
13. Шірінян Л.В., Шірінян А.С. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України // Економіка України. – 2017. – № 12. –  С. 34–51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=news&&newsid=110249.
14. Kovtun N., Ignatyuk A. Multidimensional assessment of globalization at the level of a company (sectors) // Procedia Economics and Finance. – 2014. – Vol. 16. – Р. 690–702 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114008570.
Стаття надійшла до редакції 21 серпня 2018 р.

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК 331.91
М. Д.  Б А Л Т А Б Е К О В,
магістр бухгалтерського обліку, підприємець,
вул. Елізабет, 34/578, Сідней, 2016, Австралія
© Балтабеков Марк Дулатович (Baltabekov Mark), 2019;
e-mail: markbalta@hotmail.com

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВУ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Резюме
Поставлено завдання розглянути процес еволюції визначення активу в практиці Міжнародної ради з бухгалтерських стандартів і показати, які процеси лежать в основі ухвалення рішень його експертами. У хронологічному порядку описується, як відбувалося вироблення пропозицій щодо зміни визначення активу на різних етапах його еволюції та які ідеї економічного й лінгвістичного характеру бралися до уваги в ході роботи. Проаналізовано ряд документів: тих, які супроводжували розвиток уявлень про визначення актив, і тих, що ухвалюються як у межах Міжнародної ради з бухгалтерських стандартів, так і сторонніми спеціалістами. Значну увагу приділено загальнотеоретичним принципам бухгалтерського обліку у світлі аналізу взаємовідносин економічних вигід та активу, пов'язаного з розглядом відповідних доктрин західних вчених з цього питання. Підтримується точка зору більшості експертів про те, що актив та економічні вигоди є різними явищами, і висловлюються аргументовані міркування з приводу цього. Зроблено теоретичний висновок про те, що організація у процесі використання або продажу активу завжди отримує економічні вигоди, але здійснюються вони в різних формах: або як власне економічні вигоди, або як активи. Коротко проаналізовані властивості права генерувати економічні вигоди і те, які наслідки нове визначення активу може мати при зміщенні його сприйняття з фізичного об'єкта до сфери права або сукупності прав для запису бухгалтерських операцій.

Ключеві слова: економіка; финанси; бухгалтерський облік; теорія бухгалтерського обліку; актив; визначення активу; економічний ресурс; Міжнародна рада з бухгалтерських стандартів; американська Рада з бухгалтерських стандартів (с. 29–41).

Бібл. 10.
Список використаної літератури
1. Deegan C. Australian financial accounting. – Sydney : McGraw-Hill Education, 2012. – 1304 p.
2. Deegan C. Financial accounting. – Sydney : McGraw Hill Education, 2016. – 1150 p.
3. MacNeal K. Truth in Accounting. – Houston : University of Pennsylvania, 1939. – 334 p.
4. Chambers R. Accounting, Evaluation and Economic Behavior. – New Jersey : Prentice hall, 1966. – 450 p.
5. Moonitz M. The Basic Postulates of Accounting. Accounting Research Study No. 1. – New York : AICPA, 1961. – 62 р.
6. Deegan C. Financial accounting theory. – Sydney : McGrow Hill, 2007. – 506 p.
7. Peirson G., Ramsay A. Financial Accounting. – Sydney : Pearson Education Australia, 2006. – 874 p.
8. Балтабеков М. Австралійський і міжнародний досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку // Економіка України. – 2018. – № 1. – C. 82–91.
9. Canning. J. The Economics of Accountancy. – New York : The Ronald Press Company, 1929. – 368 p.
10. Orrell M. IASB proposes revisions to its conceptual framework // Deloitte. Head Up. – June 26. – 2015. – Vol. 22. – Iss. 22, – 11 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2015/issue-22/file. 
Стаття надійшла до редакції 19 лютого 2019 р.

СВІТОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 331.1; 331.53
Н.   Т О М, 
професор, доктор наук, 
старший науковий співробітник 
Центру компетенції з державного управління,
старший науковий співробітник 
Центру права та управління охороною здоров'я
Інституту організації та управління людськими ресурсами
Бернського університету,
Хохшульштрасе, 6, Берн, 3012, Швейцарія

© Норберт Том (Norbert Thom), 2019; 
e-mail: norbert.thom@bluewin.ch

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ
ЧЕРЕЗ “ПРАКТИКАНТСЬКІ ПРОГРАМИ” 

Резюме
Управління талантами є одним з найважливіших інструментів управління персоналом в усьому світі. Проте, за оцінкою тисячі менеджерів з персоналу, це здійснюється ще не на належному рівні. Автор провів багато емпіричних досліджень у німецькомовних країнах. Одним з результатів є те, що в сегменті молодих бізнес-професіоналів існують добре розроблені програми, так звані «Програми стажерів» або «Програми для випускників», спеціально для економістів і спеціалістів у технічних галузях. 130 програм стажування було систематично проаналізовано: які цілі було поставлено, які дії проводилися для досягнення мети та які результати отримано. 
Шість гіпотез було апробовано/тестовано. Вони роблять вклад у подальші дослідження і допомагають менеджерам з персоналу уникнути помилок. Принаймні, у цій галузі управління талантами ефективну роботу щодо управління персоналом проведено.

Ключові слова: управління талановитою молоддю; управління людськими ресурсами; практикантські програми (с. 42–57).

Бібл. 4; рис. 1. 
Список використаної літератури
1. Thom N. Talent management through «trainee programmes». Conceptual preliminaries and research-based advice on the design of corporate educational programmes for University graduates / Organization and management. – 2015. – No. 1A (165). – Р. 37–47.
2. Strack R. Certainties in uncertain times / Personalwirtschaft, Sonderheft. – 2011. – Iss. 1. – Р. 14–17.
3. Thom N. Personalentwicklung als Instrument der Unternehmungsführung. – Stuttgart, 1987. – Р. 218.
4. Nesermann K. Talent management durch Trainee-Programme. – Wiesbaden, 2012.
Стаття надійшла до редакції 7 лютого 2019 р.

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

УДК 331.1:330.341
Л.Л. Ш А М І Л Е В А,
доцент, кандидат економічних наук, 
провідний науковий співробітник 
відділу економічних проблем соціальної політики
© Шамілева Лариса Леонідівна (Shamileva Larisa), 2019;
e-mail: larisashamileva2017@gmail.com,

О.О. Х А Н Д І Й,
доцент, кандидат економічних наук, докторант
© Хандій Олена Олексіївна (Khandii Olena), 2019;
e-mail: alkhandiy@ukr.net

Інститут економіки промисловості НАН України,
вул. Марії Капніст, 2, 03057, Київ, Україна

РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ

Резюме
Обгрунтовано, що для економічного зростання дуже важливо визначити резерви збільшення соціального і трудового потенціалів, а також активізації суб’єктів соціально-трудових відносин для мобілізації наявних резервів. Запропоновано оцінювати резерви зростання та рівень розвитку соціального і трудового потенціалів за допомогою їх інтегрального показника. Показано, що його розрахунок здійснюється за допомогою системи показників та індикаторів виміру за такими складовими: демографічна, здоров’я та санітарний стан населення, матеріальна забезпеченість, соціально-трудова сфера, зокрема, зайнятість та соціально-трудові відносини, освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги, соціальна згуртованість та єдність, соціальні ризики та соціальне виключення, соціальна інфраструктура.
Розкрито, що використання факторного аналізу дозволило оцінити кількісний вплив усіх складових елементів на інтегральний показник соціального і трудового потенціалів. Розраховано резерви зростання для чинників, які гальмують їх розвиток. Показано, що загальні обсяги резерву можуть становити близько половини інтегрального показника соціального і трудового потенціалів. 
Виявлено, що найвагоміші резерви зосереджено в підсистемах «Соціальна інфраструктура», «Соціальна згуртованість та єдність» і «Зайнятість». За кожною складовою деталізовано чинники, які найбільшою мірою визначають резерви за умови їх активізації та мобілізації. Розкрито, що реалізація заходів з використання резервів збільшення соціального потенціалу пов’язана з поліпшенням соціально-економічної ситуації, забезпеченням політичної свободи, формуванням серед населення політичної та громадської активності. Доведено, що резерви розвитку трудового потенціалу забезпечуються завдяки посиленню якості робочої сили, що безпосередньо пов’язано з освітою, збільшенню витрат на освіту за всіма джерелами фінансування, підвищенню рівня пенсійного забезпечення та зменшенню злочинності, зниженню рівня інвалідності та старіння населення, зменшенню навантаження на 1 робоче місце, забезпеченню підвищення рівня зайнятості, скороченню зайнятості в неформальному секторі, неповної зайнятості, зменшенню тяжкості виробничого травматизму.

Ключові слова: резерви розвитку; соціальний потенціал; трудовий потенціал; соціально-економічне зростання (с. 58–71).

Бібл. 12; рис. 2; табл. 3; формул 6. 
Список використаної літератури
1. Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Залознова Ю.С.Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання: моногр. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2014. – 478 с.
2. Антонюк В.П., Гріневська С.М., Прогнімак О.Д. Гідний рівень та якість життя населення в контексті формування соціального потенціалу сталого розвитку: наук. доп. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2012. – 80 с.
3. Штырбул С.А. Социальный капитал и социальный потенциал: субъекты и функции : автореф. дис. … канд. екон. наук. – М. : МГУ, 2010. — 27 с.
4. Гринкевич С.С. Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку / Зб. наук.-техн. пр. Нац. лісотехнічного ун-ту України. – 2006. – Вип. 16.3. – С. 168–171.
5. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А. Управління трудовим потенціалом : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.
6. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции. – М. : Логос, 2011. – 336 с.
7. Черніченко В.В. Економічні чинники відтворення трудового потенціалу аграрної сфери : автореф. дис. … канд. економ. наук. – К. : Об’єдн. ін-т економіки НАН України, 2005. – 20 с.
8. Мельничук О.П. Погляд на розвиток трудового потенціалу крізь призму української системи освіти // Вісник Житомирського держ. технол. ун-ту. – 2012. – № 1 (59). – Ч.2 – С. 164–171 (Серія: Економічні науки).
9. Кравченко М.В. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір // Державне будівництво. – 2007. – № 1(2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%282%29__22.
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 2000. – 536 c.
11. Магдіч A.С. Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект // Економічний нобелівський вісник. – 2015. – № 1 (8).– С. 68–78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econforum.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/11.pdf.
12. Луценко Я.В., Кримова М.О. Соціальний потенціал регіонів України: оцінка та можливості розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/1306/1333.
Стаття надійшла до редакції 23 жовтня 2018 р.

УДК 331.5:314.04
М. Б.  М А Х С М А,
доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
 ім. Вадима Гетьмана»,
пр. Перемоги, 54/1, 03057, Київ, Україна
© Махсма Марія Борисівна (Makhsma Mariya), 2019;
e-mail: mahsmam@ukr.net,

В. М.  Г A В Р И Л О В,
доцент, кандидат історичних наук,
заступник начальника управління освіти
Чернігівської міської ради,
пр. Перемоги, 146, 14013, Чернігів, Україна
© Гaврилов Володимир Миколайович (Gavrylov Volodymyr), 2019;
e-mail: gavriloff_vl@ukr.net,

С. Д.  В О Л О Щ У К,
доцент, кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри економіко-математичного моделювання
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
 ім. Вадима Гетьмана»,
пр. Перемоги, 54/1, 03057, Київ, Україна
© Волощук Сергій Дмитрович (Voloshchuk Sergii), 2019;
e-mail: Sr.voloshchuk@gmail.com

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Резюме
Представлено результати анкетування сільського населення щодо його задоволеності трудовою зайнятістю. Актуальність даного дослідження зумовлена різким скороченням робочих місць в агросекторі та потребою пошуку нестандартних, інноваційних форм сільської зайнятості для забезпечення селян роботою за місцем проживання.
Метою статті є оприлюднення результатів опитування мешканців сіл щодо їх сприйняття дистанційної зайнятості та обгрунтування пропозицій стосовно її розвитку на сільських територіях. Анкетуванням було охоплено 622 сільських мешканця з 22 областей України.
У ході опитування виявлено, що лише третина жителів мають постійну роботу в своєму селі, з них майже 40% зайняті в сільському господарстві. Переважна більшість опитаних незадоволені своєю зайнятістю, серед причин майже половина респондентів назвали низький рівень заробітної плати. Більше третини селян поскаржилися на важкі умови праці. Щодо напрямів покращення своєї зайнятості, то понад чверть опитаних сільських мешканців виявили бажання виїхати на заробітки за кордон, кожний четвертий селянин вбачає покращення своєї зайнятості в пошуку роботи в місті. Також виявлено, що третина селян зацікавлені дистанційною формою зайнятості й готові опановувати інформаційні технології.
На основі проведеного опитування визначено передумови розвитку дистанційної зайнятості на сільських територіях, а саме: розвиток сільської інформаційно-комунікаційної інфраструктури; популяризація дистанційної зайнятості серед селян; організація та проведення в селах курсів з підвищення комп’ютерної грамотності тощо. Розвиток дистанційної зайнятості сприятиме підвищенню рівня доходів сільського населення.

Ключові слова: зайнятість; сільське населення; дистанційна зайнятість; сільський розвиток (с. 72–81). 

Бібл. 6; рис. 7.
Список використаної літератури
1. Жук В.М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України : наук. доповідь. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – 128 с.
2. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нормально ли быть неформальным? // Экономический журнал ВШЭ. – 2013. – Т. 17. – № 1. – С. 3–40.
3. Колот А.М. До формування нової моделі соціальної держави // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 1. – С. 3–15.
4. Трансформація сільського розселення в Україні : моногр. ; [за ред. Т.А. Заяць]. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2017. – 349 с.
5. Гайдуцький П.І. НеЗабуті реформи в Україні. – К. : ТОВ «ДКС-центр», 2017. – 852 с. 
6. Махсма М.Б. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання : моногр. – К. : КНЕУ, 2017. – 383 с. 
Стаття надійшла до редакції 17 вересня 2018 р.

РОЗДУМИ ПУБЛІЦИСТА

УДК 338
Ю. С.  А Р Х А Н Г Е Л Ь С Ь К И Й,
доктор економічних наук,
Київ

© Архангельський Юрій Семенович (Arkhangelskii Yurii), 2019;
e-mail: aus1937@gmail.com

ПРО КЛЮЧОВІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Резюме
Розглянуто актуальні економічні питання сучасної економіки України, а саме: про дотації виробникам, дефіцит бюджету, мита, ціноутворення, особливо в енергетиці, екології, досягнення структурної перебудови. Вивчено динаміку дотацій виробникам та їх розподіл по галузях, визначено формулу для ненадання дотацій виробникам продукції. Відповідно до цього, дотації не слід давати підприємствам, коли ціна продажу їх продукції є нижчою від матеріальних витрат (плюс амортизація).
Особливу увагу приділено питанням ціноутворення в електроенергетиці: обгрунтовано застосування єдиних оптових цін на закуплену електроенергію в її виробників. При введенні єдиної ціни треба для ГЕС та АЕС ввести ренту, направивши її до бюджету. 
Розглянуто доцільність застосування різко підвищених тарифів на "зелену" електроенергію. Підхід до екології має бути зваженим. Навряд чи є виправданим те, що оптовий "зелений" тариф майже в 10 разів вищий за аналогічний тариф для ГЕС. Показано доцільність переходу до бездефіцитного бюджету. Слід позбутися дефіцитного бюджету, для чого пропонується встановити прогресивні ставки оподаткування доходів фізичних осіб (до 50%, як в ЄС).
Проведено короткий аналіз результатів структурної перебудови економіки України, починаючи з 1992 р., і зроблено висновок про її неефективність. Необхідно посилити роль держави в координації роботи підприємств через центральні міністерства і відомства на чолі з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, яке, на нашу думку, слід знову перетворити на оновлений Держплан. 
Враховуючи теоретичну неспроможність тези, що монополія може підвищувати ціну без дотримання закону попиту і пропозиції, доцільно ліквідувати АМК і НКРЕ, які є подібними до колишнього Державного комітету цін в УРСР і визначають ціну для всіх – у тому числі для монополістів.

Ключові слова: дотації; ціни; тарифи; структурна перебудова економіки (с. 82–90).

Бібл. 9; табл. 5.
Список використаної літератури
1. Мазур В.Л., Тимошенко М.В. Аналіз урядових програм підтримки металургії України // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 22–32.
2. Швець В. Енергетична безпека України – в чому вона? // Дзеркало тижня. – 2012. – № 16. 
3. Матвеева Т.Ю. Фискальная политика. Дефицит государственного бюджета и государственный долг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ereport.ru/articles/macro/macro17.htm.
4. Вишневский Ю. Чемпионы по инвестициям. Кто в Украине в 2017 году планирует самые крупные стройки (инфографика) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/chempiony-po-investitsiyam-kto-v-ukraine-v-2017-g-planiruet-02022017220000.
5. Пырьев И. Украинский государственный долг – наша самая большая беда и наказание [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naspravdi.info/ukraina/ukrainskiy-gosudarstvennyy-dolg-nasha-samaya-bolshaya-beda-i-nakazanie.
6. Сухіна О.М. Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища // Економіка України. – 2018. – № 1. – С. 54–70.
7. Нитка В. Міні-ГЕС наразилися на спротив // Голос України. – 2018. – № 5.
8. Бондар В. «Зелені» інвестиції повернуться за три роки // Голос України. – 2017. – № 236.
9. Емельянов А. Рынку нужна помощь... Госплана // Голос Украины. – 2012. – № 25.
Стаття надійшла до редакції 8 лютого 2018 р.
______

РЕЗЮМЕ (англійською мовою) (с. 92-94)
_______

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ (с. 95-96)
 
 
 

 » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE