Архів

12.11.2018

Вийшов друком журнал № 10, 2018

Кiлькiсть переглядiв: 8526
№ 10, 2018 р.
 
В. М.  Г Е Є Ц Ь,
професор, доктор економічних наук, академік НАН України,
Головний редактор журналу «Економіка України»,
директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
 
ЕКОНОМІЧНУ ПРАКТИКУ – НА НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ (C. 3–9)
 
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 
УДК 330.34:338.1(477) 
М. І.  З В Є Р Я К О В,
професор, доктор економічних наук, 
член-кореспондент НАН України,
ректор Одеського національного
економічного університету,
вул. Преображенська, 8, 65082, Одеса, Україна

© Звєряков Михайло Іванович (Zveryakov Mykhailo), 2018; 
e-mail: rector@oneu.edu.ua
 
ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Резюме 
Для України вкрай важливими стають відновлення і забезпечення сталого зростання національної економіки шляхом задіяння, насамперед, внутрішніх факторів. Тому з’ясування причин несталого економічного зростання є важливим завданням економічної науки. 
Показано, що українська економіка вступила у фазу несталого зростання внаслідок вичерпання потенціалу відновлювального зростання, скорочення припливу експортної виручки та іноземного капіталу, а також збільшення зовнішнього боргу. Досліджено природу спадів і піднесень у різних економічних моделях. Виявлено, що національна економіка перебуває у стані затяжного спаду, який змінюється незначними піднесеннями, що породжує ілюзію подолання кризи.
Доведено, що для української економіки зберігається загроза залишатись у параметрах стагнації та невеликого зростання. Розкрито природу трансформаційного циклу, який включає у себе дві фази. Такий цикл визначає межі перехідного періоду. Завершення спаду і перехід у стадію сталого зростання можливі тільки тоді, коли буде запущено механізм капіталістичного відтворювального циклу промислового капіталу. Зроблено висновок, що промисловий цикл є іманентною формою освоєння нових техніки і технології в ринковій економіці.
Визнано, що за роки ринкової трансформації не розв’язано ті суперечності, які притаманні перехідному періоду. Ці нерозв’язані суперечності стали істотними особливостями існуючої моделі капіталізму в Україні, які надають їй специфічно-історичного вигляду. 
Зазначається, що глибинні причини кризи української моделі закладено в системі суспільного відтворення промислового капіталу, яка в умовах дії ринкових механізмів спричинила різке скорочення обробних галузей і розширення сировинних секторів.
Обгрунтовано положення про те, що вихід з нинішніх проблем і перехід на траєкторію сталого розвитку можливі на основі нової моделі, яка б поєднувала в собі ринкові та регульовані  державою засади. Показано необхідність розробки комплексного плану оновлення матеріально-технологічної структури національної економіки.
 
Ключові слова: стале зростання; трансформаційний спад; відтворення промислового капіталу; нова модель сталого розвитку; програмно-цільовий метод планування (с. 10–31).
 
Бібл. 7; табл. 1.
Список використаної літератури
1. Кузьмин В. Ползучий рост экономики // Зеркало недели. – 2018. – № 29.
2. Минакова Н.В. Устойчивый рост в условиях открытой экономики // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2018. – № 1. – C. 59–72.
3. Ослунд А. Миф о коллапсе производства после крушения коммунизма // Вопросы экономики. – 2001. – № 7. – С. 116–125. 
4. Дынкин А. Мировые экономические тренды // Вольная экономика. – 2018. – № 5. – С. 23–27.
5. Корнаи Я. Трансформационный спад // Вопросы экономики. – 1994. – № 3. – С. 4–10.
6. Красникова Е.В. Особенности становления постсоциалистического капитализма. – М. : ТЕИС, 2005. – 264 с.
7. Звєряков М.І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання // Економіка України. – 2017. – № 12. – С. 3–12.

Стаття надійшла до редакції 4 липня 2018 р.
 
УДК 330.101
В.  П А П А В А,
професор, доктор економічних наук,
академік НАН Грузії, 
професор факультету економіки і бізнесу
© Папава Володимир (Papava Vladimer), 2018; 
e-mail: vladimer.papava@tsu.ge 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, 
просп. Чавчавадзе, 1, 0179, Тбілісі, Грузія
 
ПРО КРИЗУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ 
ТА ШЛЯХИ ВИХОДУ З НЕЇ
 
Резюме
У статті проаналізовано характер кризи в економічній науці, основні причини її формування, історичні та сучасні приклади її прояву. Через кризу економічна наука відстає від економічної дійсності. Найнаочнішими прикладами цього відставання є перехід до ринкової економіки в посткомуністичних країнах, а також глобальна фінансово-економічна криза 2007–2009 рр. Нині криза в економічній науці впливає на достатньо поширену систему криптовалют, проте вона дотепер не є предметом систематичних досліджень учених. У питанні подолання цієї кризової ситуації велике значення має те, як відображається в таких дослідженнях людський фактор і наскільки він буде наближений до поведінки реальної людини. Для досягнення цієї мети економісти повинні використовувати знання, нагромаджені в інших соціальних науках, – філософії, психології, праві та політології. В економічних дослідженнях умови, які передбачаються традиційною фразою «за інших рівних умов», повинні бути мінімізовані за допомогою залучення наукового інструментарію названих соціальних наук. 
Сьогодні різні економічні теорії протистоять одна одній, проте доцільніше зосередити увагу (там, де можливо) на відшукуванні того спільного, що сприятиме їх синтезу. Це допоможе економістам більш комплексно сприймати економічну дійсність. Саме у цьому контексті й запропоновано певні підходи для пошуку основних шляхів щодо подолання кризи в економічній науці.  
 
Ключові слова: економічна наука, економікс, криптовалюти, людський фактор, соціальні науки, "за інших рівних умов", синтез економічних теорій (с. 32–52).
 
Бібл. 110.
 
Список використаної літератури
1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проб¬ле¬мы и поли¬ти¬ка. – В 2 т. – М. : Республика, 1992. – Т. 1. – 399 с.; Т. 2. – 400 с.
2. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб. : Пи¬тер Ком, 1999. – 784 с.
3. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. – М. : БИНОМ, КНОРУС, ЛБЗ, 1999. – 800 с.
4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М. : Дело, 1993. – 829 с.
5. Linder M., Sensat Jr.J. Anti-Samuelson. – Vol. 1 : Basic Ideological Concepts. Crises and Keynesianism. – New York : The World Market, Urizen Books, 1977. – 395 р.
6. Linder M., Sensat Jr.J. Anti-Samuelson. – Vol. 2 : Money and Credit. Value and Price Theory. Factors of Production. – New York : The World Market, Urizen Books, 1977. – 472 р.
7. Kanth R.K. Against Economics. Rethinking Political Economy. – Aldershot : Ashgate, 1997. – 256 р.
8. The Future of Eco¬nomics ; [D. Hey, ed.]. – Oxford : Blackwell, 1992. – 162 р.
9. Папава В. О некоторых проблемах экономической науки на современном этапе // Вопросы экономики. – 1992. – № 1. – С. 114–117.
10. Heath J. Economics without Illusions. Debunking the Myths of Modern Capitalism. – New York : Broadway Books, 2010. – 352 р.
11. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики. – М. : Юнайтед Пресс, 2010. – 304 с.
12. Fox J. The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street. – New York : Harper Business, 2009. – 382 р. 
13. Economics: Myth, Method, or Madness? Selected Readings ; [R.E. Hicks, W.J. Klages, F.A. Raffa, eds.]. – Berkeley, CA : McCutchan Publishing Corporation, 1971. – 283 р.
14. Mishan E.J. Economic Myths and the Mythology of Economics. – Atlantic Highlands, NJ : Humanities Press International, 1986. – 176 р.
15. Paarlberg D. Great Myths of Economics. – New York : The New American Library, 1968. – 206 р.
16. Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? // IMF Working Paper WP/18/17. – 2018. – January [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583.
17. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко : моногр. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 384 с. 
18. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – СПб : Питер, 2010. – 544 с. 
19. Стиглиц Дж.Ю. и др. Доклад Стиглица о реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса / Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. – М. : Международные отношения, 2012. – 324 с.
20. Davies H. The Financial Crisis: Who is to Blame? – Cambridge : Polity Press,  2010. – 240 p.
21. Расков Д. Риторика новой институциональной экономической теории // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 81–95.
22. Бирман И.Я. Я – экономист (о себе, любимом). – Новосибирск : ЭКОР, 1996. – 607 с. 
23. Skidelsky R. How Economics Survived the Economic Crisis [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/why-no-intellectual-shift-in-economics-by-robert-skidelsky-2018-01?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=6b6f82ce43-sunday_newsletter_21_1_2018&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-6b6f82ce43-93567601.
24. Stiglitz J.E. Another Century of Economic Science / In: The Future of Economics ; [D. Hey, ed.]. – Oxford : Blackwell, 1992. – Р. 134–141.
25. Автономов В.С. Политическая экономия переходного периода // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 9. – С. 7–15.
26. Fischer S., Frankel J. Macroeconomic Issues of Soviet Reform // American Eco¬nomic Review. – 1992. – Vol. 82. – No. 2. – Р. 37–42.
27. Sachs J. Privatization in Russia: Some Lessons from Eastern Europe // Ame¬ri¬can Economic Review. – 1992. – Vol. 82. – No. 2. – Р. 43–48.
28. Wolfson M. Transitions from a Command Economy: Rational Expectations and Cold Turkey // Contemporary Policy Issues. – 1992. – Vol. 10. – Iss. 2. – Р. 35–43.
29. Becker G.S., Becker G.N. The Economics of Life. From Baseball to Affirma¬tive Action to Immigration, How Real World Issues Affect Our Everyday Life. – New York : McGrow-Hill, 1997. – 352 p.
30. Stiglitz J.E. Whither Socialism? – Cambridge : The MIT Press, 1996. – 352 p. 
31. Quasi-Markets and Social Policy ; [J. Le Grand, W. Bartlett, eds.] – Basingstoke, UK : Macmillan Press, 1993. – Р. 202–220.
32. Геєць В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 4–17.
33. Papava V. On the Theory of Post-Communist Economic Transition to Market // International Journal of Social Economics. – 2005. – Vol. 32. – No. 1-2. – Р. 77–97. 
34. Базилевич В.Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 78–92.
35. Krugman P. Good Enough for Government Work? Macroeconomics Since the Crisis // Oxford Review of Economic Policy. – 2018. – Vol. 34. – Iss. 1-2. – Р. 156–168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://academic.oup.com/oxrep/article/34/1-2/156/4781811.
36. Кругман П. Выход из кризиса есть! – М. : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2013. – 318 с. 
37. Рязанов В.Т. Економічна політика після кризи: чи станет вона знову кейнсіанською? // Економіка України. – 2014. – № 5. – С. 4¬–27.
38. Капелюшников Р.И. О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения // Вопросы экономики. – 2018. – № 5. – С. 110–128.
39. Хейлбронер Р. Научный анализ и видение в истории современной эко-номической мысли // Вопросы экономики. – 1993. – № 11. – С. 4–12.
40. Heilbroner R., Milberg W. The Crisis of Vision in Modern Economic Thought. – Cambridge : Cambridge University Press, 1996. – 131 p.
41. El-Erian M.A. The Lost Lesson of the Financial Crisis [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/lost-lessons-of-the-financial-crisis-by-mohamed-a--el-erian-2017-08.
42. Pressman S., Scott R. Ten years after the crisis: a lost decade? // Real-World Economics Review. – 2018. – Iss. 83. – Р. 2–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.paecon.net/PAEReview/issue83/PressmanScott83.pdf.
43. Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки». – М. : Издательство Института Гайдара, 2017. – 256 с.
44. Bookstaber R. The End of Theory. Financial Crises, the Failure of Economics, and the Sweep of Human Interaction. – Princeton : Princeton University Press, 2017. – 240 р. 
45. Leiashvily P. Economic Activity: Teleological Analysis. – New York : Nova Science Publishers, 2012. – 164 р.
46. Turner A. Economics after the Crises. Objectives and Means. – Cambridge : The MIT Press, 2012. – 128 p. 
47. van Staveren I. Economics After the Crises. An Introduction to Economics from a Pluralist and Global Perspective. – London : Routledge, 2015. – 458 р. 
48. Rodrik D. Economists vs. Economics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/economists-versus-economics-by-dani-rodrik-2015-09?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=be2a176f93-Sept_13_20159_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-be2a176f93-93567601&barrier=accessreg.
49. Birks S. 40 Critical Pointers for Students of Economics. – London : College Publications, 2016. –  106 р. 
50. Fullbrook E. Narrative Fixation in Economics. – London : College Publications, 2016. – 166 р. 
51. Marques G. A Philosophical Framework for Rethinking Theoretical Economics and Philosophy of Economics. – London : College Publications, 2016. –  198 р. 
52. McCloskey D.N. Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World. – Chicago : The University of Chicago Press, 2010. – 592 p.
53. Pilkington P. The Reformation in Economics: A Deconstruction and Reconstruction of Economic Theory. – London : The Palgrave Macmillan, 2016. – 384 р. 
54. Söderbaum P. Do We Need a New Economics for Sustainable Development? // Real-World Economics Review. – 2017. – Iss. 80. – P. 32–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.paecon.net/PAEReview/issue80/Soderbaum80.pdf.
55. Stiglitz J. An Agenda for Reforming Economic Theory [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=L9KAd_nqINY.
56. Syll L.P. On the Use and Misuse of Theories and Models in Mainstream Economics. – London : College Publications, 2016. – 184 p. 
57. Kaletsky А. Революция “Макронэкономики”? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/replacement-market-fundamentalism-by-anatole-kaletsky-2017-07/russian.
58. Di Muzio T., Noble L. The Coming Revolution in Political Economy: Money Creation, Mankiw and Misguided Macroeconomics // Real-World Economics Review. – 2017. – Iss. 80. – P. 85–108 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.paecon.net/PAEReview/issue80/DiMuzioNoble80.pdf.
59. Stiglitz J. Joseph Stiglitz on Macroeconomics in Crisis [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=SOxCMc9-1Cc&app=desktop.
60. Hill R., Myatt T. The Economics Anti-Textbook: A Critical Thinker’s Guide to Microeconomics. – Halifax : Fernwood Publishing, 2010. – 224 p.
61. Rodrik D. The Perils of Economic Consensus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/dani-rodrik-warns-that-agreement-among-economists-can-create-an-illusion-of-certain-knowledge?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Dani+Rodrik%3a+%22The+Perils+of+Economic+Consensus%22&utm_campaign=20140817_m121761177_
Dani+Rodrik
%3a+%22The+Perils+of+Economic+Consensus%22&utm_term=The+Perils+of+Economic+Consensus&barrier=accessreg.
62. Оffer А. Нобелевская экономика vs. социал-демократия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/economics-nobel-versus-social-democracy-by-avner-offer-2016-10/russian.
63. Offer A., Söderberg G. The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn. – Princeton : Princeton University Press, 2016. – 344 р.
64. Skidelsky R. Why Reinvent the Monetary Wheel? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/cryptocurrencies-false-promise-by-robert-skidelsky-2018-05?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=c4c50cbed2-sunday_newsletter_27_5_2018&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-c4c50cbed2-93567601.
65. Cawrey D. How Economist Milton Friedman Predicted Bitcoin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coindesk.com/economist-milton-friedman-predicted-bitcoin/.
66. Samson А. Лауреат Нобелевской премии Мильтон Фридман прогнозировал биткойнскyю эпохy 17 лет назад [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bitcoinrush.md/%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%84/.
67. Shiller R.J. The Old Allure of New Money [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/cryptocurrencies-scientific-narrative-by-robert-j--shiller-2018-05?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=c4c50cbed2-sunday_newsletter_27_5_2018&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-c4c50cbed2-93567601.
68. Golstein S. Nobel Laureate Stiglitz: “Why Do People Want Bitcoin?” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/nobel-laureate-stiglitz-people-want-bitcoin/.
69. Myers J. Joseph Stiglitz: Bitcoin ought to be outlawed [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.weforum.org/agenda/2017/11/joseph-stiglitz-bitcoin-ought-to-be-outlawed/.
70. Roubini N. Первые коино мошенники [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/ico-cryptocurrency-scams-by-nouriel-roubini-2018-05/russian.
71. Джеймс Х. Опасность биткойна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-threat-to-political-stability-by-harold-james-2018-02/russian.
72. Johnson M.C. Why Is the Kremlin Suddenly Obsessed With Cryptocurrencies?  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.thedailybeast.com/why-is-the-kremlin-suddenly-obsessed-with-cryptocurrencies?ref=scroll.
73. Bach N. This Nobel Prize-Winning Economist Says Bitcoin Should be Banned // Fortune. – 2017. – November 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fortune.com/2017/11/30/economist-joseph-stiglitz-bitcoin-should-be-outlawed/.
74. Rogoff K. Золото криптодураков? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-long-term-price-collapse-by-kenneth-rogoff-2017-10/russian?barrier=accesspay.
75. Самаева Ю. Пол Кругман: "Нужно говорить об определяющей роли государства в преодолении кризиса, о необходимости вмешательства в рыночные механизмы и ручного управления" // Зеркало недели. – 2017. – Сентябрь 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zn.ua/macrolevel/nobelevskiy-laureat-pol-krugman-nuzhno-govorit-ob-opredelyayuschey-roli-gosudarstva-v-preodolenii-krizisa-o-neobhodimosti-vmeshatelstva-v-rynochnye-mehanizmy-i-ruchnogo-upravleniya-260407_.html#comment.
76. Barsky R.B. The Japanese bubble: A ‘Heterogeneous’ Approach // NBER Working Paper 15052. – 2009. – June [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w15052.
77. Wood C. The Bubble Economy? Japan’s Extraordinary Speculative Boom of the ‘80s and the Dramatic Bust of the ‘90s. – Jakarta : Solstice Publishing, 2005. – 224 p. 
78. Sheng A., Geng X. Варвары у монетарных ворот [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-cryptocurrencies-monetary-risk-by-andrew-sheng-and-xiao-geng-2017-08/russian?barrier=accesspay.
79. Baker D. Tesla, Amazon, Bitcoin, Efficient Markets and FTT // WEA Commentaries. – 2018. – Vol. 8. – No. 1. – Р. 10-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.worldeconomicsassociation.org/newsletterarticles/bitcoin-efficient-markets/.
80. Turner A. Should You Buy Bitcoin? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/bitcoin-collapse-low-macroeconomic-risk-by-adair-turner-2018-02.
81. Quiggin J. What Bitcoin Reveals About Financial Markets // The New York Times. – 2018. – February 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nytimes.com/2018/02/08/opinion/bitcoin-financial-markets.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fopinion&action=click&contentCollection=opinion&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=8&pgtype=
sectionfront.
82. Lagarde C. Central Banking and Fintech – A Brave New World? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-brave-new-world?cid=em-COM-123-35955.
83. Cox J. Bitcoin and Digital Currencies: The New World of Money and Freedom. – Baltimore : Laissez Faire Books, 2013. – 112 p. 
84. Roubini N. Невыполненные обещания блокчейна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/why-bitcoin-is-a-bubble-by-nouriel-roubini-2018-01/russian?barrier=accesspay.
85. Roubini N., Byrne P. Блокчейн – пустые мечты [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/blockchain-technology-limited-applications-by-nouriel-roubini-and-preston-byrne-2018-03/russian.
86. Popper N. There Is Nothing Virtual About Bitcoin’s Energy Appetite // The New York Times. – 2018. – January 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nytimes.com/2018/01/21/technology/bitcoin-mining-energy-consumption.html?action=click&contentCollection=Times%20Insider&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article.
87. Jezard A. In 2020 Bitcoin will Consume More Power than the World does Today  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.weforum.org/agenda/2017/12/bitcoin-consume-more-power-than-world-2020/.
88. Salman A., Razzaq M.G.A. Bitcoin and the World of Digital Currencies / In: Financial Management from an Emerging Market Perspective ; [G. Kucukkocaoglu, S. Gokten, eds]. – InTech. – 2018. – P. 269–281.
89. Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 432 с.
90. Тарасов Д., Попов А. От золота до биткойна. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 98 с.
91. North A. How the Tiny Nation of Georgia Became a Bitcoin Behemoth [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.npr.org/sections/parallels/2018/04/23/597780405/how-the-tiny-nation-of-georgia-became-a-bitcoin-behemoth.
92. Buchanan J.M. What Should Economists Do? – Indianapolis : Liberty Fund, 1979. –292 p. 
93. Brockway G.P. The End of Economic Man. – New York : W.W. Norton and Co, 1995. – 333 p.
94. Tittenbrun J. The Death of the Economic Man // International Letters of Social and Humanistic Sciences. – 2013. – Vol. 11. – Р. 10–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.scipress.com/ILSHS.11.10.pdf.
95. Papava V. The Georgian Economy: From “Shock Therapy” to “Social Promotion” // Communist Economies & Economic Transformation. – 1996. – Vol. 8. – No. 2. – Р. 251–267.
96. Papava V. Is Zombie Economicus Coming? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marketoracle.co.uk/Article8736.html.
97. Skidelsky R. Экономисты против экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.project-syndicate.org/commentary/mathematical-economics-training-too-narrow-by-robert-skidelsky-2016-12/russian?barrier=accesspaylog.
98. Скидельски Р. «Ученые идиоты». Почему экономисты не понимают, что происходит с мировой экономикой? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ktovkurse.com/mirovaya-ekonomika/uchennye-idioty-pochemu-ekonomisty-ne-ponimayu-chto-proishodit-s-mirovoj-ekonomikoj.
99. Ким В.В., Блажевич Н.В. Язык науки: Философско-методологические аспекты. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 1998. – 214 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3588/2/philos_edu_4.pdf.
100. Devitt M., Sterelny K. Language and Reality: An Introduction to the Philosophy of Language. – Oxford, UK : Wiley-Blackwell, 1999. – 360 p.
101. Marsonet M. Science, Reality, and Language. – Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1995. – 170 p.
102. Дергачев В. Геоэкономика (Современная геополитика). – К. : ВИРА-Р, 2002. – 512 с.
103. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). – М. : Издательство БЕК, 1999. – 480 с.
104. Gasimli V. Geo-economics. – Baku : Aston Print LLC, 2015. – 208 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sam.az/uploads/PDF/Geo-Economic.pdf.
105. Kvinikadze G. Conceptualization of Geo-Economic Threats in Small Countries with Transition Economies // Economic and Regional Studies. – 2017. – Vol. 10. – No. 3. – Р.  42–52.
106. Solberg Søilen K. Geoeconomics. – London : Bookboon, 2012. – 302 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bookboon.com/en/geoeconomics-ebook.
107. Hsieh C.-Y., Mangum S.L. A Search for Synthesis in Economic Theory. –  Armonk : M.E. Sharpe, 1986. – 268 p.
108. Ananiashvili I., Papava V. Laffer-Keynesian Synthesis and Macroeconomic Equilibrium. – New York : Nova Science Publishers, 2014. – 106 с. 
109. Langdana F.K. Macroeconomic Policy: Demystifying Monetary and Fiscal Policy. – New York : Springer Sciece+Business Media, 2009. – 288 p.
110. Tuerck D.G. Macroeconomics: Integrating Theory, Policy and Practice for a New Era. – New York : Business Expert Press, 2015. – 140 p. 
 
Стаття надійшла до редакції 4 липня 2018 р.
 
 
УДК 330.101; 330.11; 330.8 
А. А.  Г Р И Ц Е Н К О, 
професор, доктор економічних наук,
член-кореспондент НАН України,
заступник директора 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна

© Гриценко Андрій Андрійович (Grytsenko Andrii), 2018; 
е-mail: agrytsenko@ief.org.ua
 
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА: 
ШЛЯХ ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Резюме
Показано сучасний стан осмислення нових економічних реалій і роль у ньому економічної освіти. Обгрунтовано висновок про те, що головним змістом економічної освіти повинне бути формування економічного способу мислення, яке можливо забезпечити тільки на базі вивчення економічної теорії, що озброює людину способом розкриття сутності в єдності із зовнішніми формами прояву і дає тим самим інструмент для вибору адекватних заходів впливу на економічну дійсність з метою її перетворення в потрібному напрямі. 
Розкрито основні складові формування економічного мислення. Визначено дисципліни, що забезпечують якісний, кількісний і мірний аналіз економічних явищ і процесів, а також дисципліни логіко-історичного, предметно-функціонального і функціонально-рівневого циклів. Охарактеризовано взаємозв’язок економіки, фінансів і управління на мікро-, макро- та міжнародному рівнях їх функціонування. 
Запропоновано зміни до переліку галузей знань і спеціальностей, до змісту економічної освіти та до організації підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Обгрунтовано виокремлення економіки з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» в особливу галузь і з’єднання її з фінансами та управлінням, які сьогодні належать до галузі знань «Управління і адміністрування». Внесено також пропозиції, спрямовані на вдосконалення змісту освіти в магістратурі та організації підготовки докторів філософії з економіки та докторів економічних наук. 
На основі викладеного зроблено висновок, що економічна освіта являє собою необхідну опосередковуючу ланку і шлях від економічної теорії, яка є способом мисленого освоєння економічної дійсності, до використання системи економічних категорій і законів як засобу визначення інструментів впливу на реальні економічні явища і процеси. Тому практична функція економічної теорії полягає, насамперед, в її здатності знаходити способи перетворення дійсності, адекватні економічній системі. І тільки на цій основі можуть бути сформульовані дійові та ефективні практичні рекомендації. 
 
Ключові слова: економічна теорія; економічна освіта; економіка; фінанси; управління (с. 53–70)
 
Бібл. 11; рис. 5; табл. 2.
Список використаної літератури
1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – СПб. : Наука, 1997. – 800 с.
2. Артёмова Т.И., Гриценко А.А., Кричевская Т.А. и др. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : моногр. ; [под ред. А.А. Гриценко]. – К. : Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, 2013. – 580 с. 
3. Брагина Е. Новая нормальность [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mirec.ru/2012-04/novaa-normalnost.
4. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – 2017. – 308 с.
5. Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. – К. : Основа, 2005. – 192 с. 
6. Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента // Коммунист. – 1977. – № 2. – С. 68–79. 
7. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – Т. 3. – М. : Мысль, 1972. – 371 с. 
8. Mandelbrot B.B. Fractals: Form, Chance, and Dimension. – San Francisco, CA and Reading, UK : W.H. Freeman & Co., 1977. – 352 с. 
9. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. – New York, US and Oxford, UK : W.H. Freeman & Co., 1982. – 460 с. 
10. Жуков Д.С., Лямин С.К. Фрактальное моделирование социально-политических феноменов и процессов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ineternum.ru/ineternum/aaa_fractal_centre/pdf/statii/pro_nunc.pdf. 
11. Жиков В.В. Фракталы // Соросовский образовательный журнал. Математика. – 1996. – № 12. – С. 109–117. 
 
Стаття надійшла до редакції 15 серпня 2018 р.
 
УДК 330.3(339.9)
І. Г.  М А Н Ц У Р О В,
професор, доктор економічних наук, 
член-кореспондент НАН України,
директор Інституту системних статистичних досліджень,
Львівська пл., 14, 04053, Київ, Україна

© Манцуров Ігор Германович (Mantsurov Igor), 2018; 
e-mail: imantsurov@gmail.com.
 
 
 
ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ПРОТИДІЇ 
ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ СЬОГОДЕННЯ
 
Резюме
Певною мірою узагальнено авторські розробки з оцінювання стану та динаміки економічного розвитку України. У результаті цих багаторічних досліджень сформульовано концептуальне визначення інклюзивного розвитку у форматі його трактування впливовими міжнародними організаціями, оцінювання відповідності стану економіки України стандартам інклюзивного розвитку та розроблення заходів державної політики, реалізація яких сприятиме подоланню кризових явищ в економіці країни та протидії глобальним викликам сьогодення. Проаналізовано нові  підходи до протидії цим викликам, розроблені міжнародним співтовариством у форматі реалізації концепції інклюзивного розвитку. 
Найбільш концентровано ці підходи викладено у програмному документі Ради ОЕСР «Нові підходи до протидії економічним викликам», який формує важливий системний процес, спрямований на розроблення і послідовне поліпшення аналітичної діяльності та інструментарію, які повинні використовуватися міжнародними організаціями та урядами окремих країн з метою вирішення вже окреслених питань.
На основі використання методу головних компонент удосконалено методологію оцінювання стану економіки України та здійснено аналіз його відповідності міжнародним стандартам інклюзивного розвитку.  За результатами аналізу зроблено важливий концептуальний висновок відносно невідповідності чинної моделі економічної поведінки України викликам сьогодення, що, у свою чергу, призводить до такого стану економіки України, якому притаманні ознаки патологічності та токсичності. Наведено теоретичне визначення цих економічних понять.  
За результатами багатовимірного оцінювання стану економіки України розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення державної економічної політики, реалізація якої сприятиме досягненню стандартів сталого інклюзивного розвитку. 
 
Ключові слова: оцінювання стану економіки; інклюзивний розвиток; патологічність і токсичність економіки; вдосконалення державної економічної політики (с. 71–87).
Бібл. 6; рис. 3; табл. 5; формула 1.
 
Список використаної літератури
1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Начала. – Гл. 1, 9–11, 1997. – 180 c.
2. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности ; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА-М, 1999. – ХХVI. – 262 с.
3. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора ; [пер. с англ.]. – М. : МГУ, ИНФРА-М, 1997. – 639 с.
4. Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : моногр. – К. : НДЕІ, 2014. – 457 с.
5. Манцуров І.Г., Єріна А.М., Мазуренко О.К. та ін. Макроекономічна статистика : підруч. для ВНЗ ; [за ред. І.Г. Манцурова]. – К. : КНЕУ, 2013. – Т. 1. – 325 с.
6. Тимошенко О.В. Економічна безпека національної економіки в умовах глобалізації : моногр. – К. : ТОВ «Наш Формат», 2016. – 384 с.
 
Стаття надійшла до редакції 17 липня 2018 р.
 
УДК 339.9:001:111.83
 
В. М.  Т А Р А С Е В И Ч,
професор, доктор економічних наук,
завкафедрою міжнародної економіки,
політичної економії та управління
Національної металургійної академії України,
пр. Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна

© Тарасевич Віктор Миколайович (Tarasevych Viktor), 2018;
e-mail: viktarasevich@gmail.com
 
ПРОБЛЕМАТИКА ІСТИНИ
У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Резюме
У статті розглядається актуальна проблематика істини, її змісту та видів в контексті еволюції світової класичної, некласичної та постнекласичної науки. Дана критична характеристика кореспондентської, прагматичної, когерентної, конвеціальної та консенсусної концепцій істини. Запропонована і обґрунтована концепція цільної істини. Зроблено акцент на її універсумному характері, складній організації, будові та структурі.
Цілісна істина визначається як n-вимірна відповідність економіко-універсумного знання надскладному людинорозмірному економічному темпоральному простору (об'єкту) в його (відповідності) співвіднесеності з людською життєдіяльністю, її сферами та елементами. "Внутрішній світ", будова цілісної істини, яка саме таким чином розуміється, у першому наближенні можуть бути представлені трьома взаємозв'язаними складовими: науковою, позанауковою і синтетичною.
Наукова складова цілісної істини – складна система співвіднесеностей, з одного боку, відношення наукового економічного знання до об'єкта, а з іншого – відношень знання до суб'єкта, умов, процесу, результату тощо, наукової та практичної економічної діяльності, а також відношень економічного знання до самого себе. Елементами позанаукової складової цілісної істини можуть бути співвіднесеності відносин: 1) позанаукових економічних знань до різних феноменів відповідного виду осягнення та відображеної ним реальності в універсумному контексті; 2) позанаукового знання до самого себе і до знань – результатів інших видів пізнання. Синтетична складова цілісної істини являє собою поєднання і синергію наукової та позанаукової складових. Кількість таких комбінацій не піддається короткому описанню, оскільки повинні бути співвіднесені різні відношення багатьох видів осягнення та пізнання як між собою, так і з їх відношеннями до численних феноменів людської життєдіяльності.
Таким чином, у сучасній науці поряд з ускладненням наукової істини і процесу її набуття зріє розуміння неможливості останнього поза зверненням до цілісної істини та опануванням нею. Необхідно навчитися визначати міру і відповідність цілісної істини, жорсткі умови, передумови і межі, в яких економіко-універсумне знання відповідає тій чи іншій сфері надскладного людинорозмірного об'єкта.
 
Ключові слова: класична, некласична і постнекласична наука; кореспондентська, прагматична, когерентна, конвенціональна, консенсусна і цілісна істина (c. 88–100). 
Бібл. 26.
 
Список використаної літератури
1. Ракитов А.И. Синтагматическая революция (50 лет спустя) // Вопросы философии. – 2012. – № 7. – С. 100–109. 
2. Лебедев М. Перспективы современных концепций надежности знания // Вопросы философии. – 2007. – № 11. – С. 119–132.
3. Новая философская энциклопедия. – В 4 т. ; [под ред. В.С. Степина]. – Т. 2. – М. : Мысль, 2010. – 638 с.
4. Левин Г. Современный релятивизм // Вопросы философии. – 2008. – № 8. – С. 73–82.
5. Экономика как искусство: методологические вопросы применения экономической теории в прикладных социально-экономических исследованиях ; [отв. ред. О.И. Ананьин]. – М. : Наука, 2008. – 255 с.
6. Антоновский А.Ю. Наука как общественная подсистема. Никлас Луман о механизмах социальной эволюции знания и истины // Вопросы философии. – 2017. – № 7. – С. 154–167.
7. Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 2008. – № 3. – С. 3–37. 
8. Степин В. У истоков современной философии науки // Вопросы философии. – 2004. – № 1. – С. 5–13.
9. Ананьин О. Экономическая наука в зеркале методологии // Вопросы философии. – 1999. – № 10. – C. 135–151.
10. Шлиссер Э. Экономическая теория и эксперимент: Исаак Ньютон, Милтон Фридмен и Вернон Смит // Вопросы экономики. – 2007. – № 3. – C. 55–70.
11. Лоусон Т. Современная «экономическая теория» в свете реализма // Вопросы экономики. – 2006. – № 2. – C. 75–98.
12. Кюнтцель С. Эволюционное моделирование и критический реализм // Вопросы экономики. – 2009. – № 1. – C. 101–118. 
13. МакКормик П. Технологическая конъюнктура, этическая инновация и способность видеть истину в «Эко-этике» // Вопросы философии. – 2011. – № 10. – C. 76–91.
14. Коландер Д. Революционное значение теории сложности и будущее экономической науки // Вопросы экономики. – 2009. – № 1. – C. 84–100.
15. Болдырев И. Экономическая методология и постмодернизм // Вопросы экономики. – 2006. – № 11. – С. 59–78.
16. Тарасевич В.Н. Постнеклассический вызов фундаментальной экономической науке // Вопросы экономики. – 2004. – № 4. – С. 107–117.
17. Блауг М. Тревожные процессы в современной экономической теории / К вопросу о так называемом «кризисе» экономической науки : матер. теоретического семинара ИМЭМО. – М. : ИМЭМО РАН, 2002. – С. 5–63.
18. Лебедев С.А. Пересборка эпистемологического // Вопросы философии. – 2015. – № 6. – С. 53–64.
19. Каз М. Почему в экономических исследованиях необходим когнитивный подход? // Вопросы философии. – 2009. – № 4. – C. 29–40.
20. Лазарев Ф., Лебедев С. Проблема истины в социально-гуманитарных науках: интервальный подход // Вопросы философии. – 2005. – № 10. – 95–115.
21. Левин Г. Методологические принципы диалога материалистов с верующими // Вопросы философии. – 2008. – № 10. – С. 78–90.
22. Шахов М. Реализм как общая основа религиозного и научного знания // Вопросы философии. – 2008. – № 10. – С. 66–77.
23. Петренко В., Кучеренко В. Медитация как форма непосредственного познания // Вопросы философии. – 2008. – № 8. – C. 83–101.
24. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М. : Политиздат, 1992. – 543 c.
25. Лебедев С.А. Структура научной рациональности // Вопросы философии. – 2017. – № 5. – С. 66–79.
26. Далмайр Ф. Николай Кузанский о вере, знании и ученом незнании // Вопросы философии. – 2007. – № 2. – С. 35–41.
 
Стаття надійшла до редакції 11 червня 2018 р.
 
 
 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
 
УДК 334.021:622.33
О. І.  А М О Ш А,
доктор економічних наук, професор, академік НАН України, директор,
© Амоша Олександр Іванович (Amosha Oleksandr), 2018; e-mail: 
amocha@nas.gov.ua;

Д. Ю.  Ч Е Р Е В А Т С Ь К И Й,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 
заввідділом проблем перспективного розвитку 
паливно-енергетичного комплексу 
© Череватський Данило Юрійович (Cherevatskyi Danylo), 2018; e-mail: 
cherevatskyi@nas.gov.ua

Інститут економіки промисловості НАН України, 
вул. Желябова, 2, 03057, Київ, Україна
 
РОЗВИТОК ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Резюме
Технологічні революції є особливими моментами парадигмальних зрушень, коли старі технологічні уклади ще необхідні, але вони відходять, а нове вже проявилось, але ще не дістало належну підтримку бізнесу. У сучасних умовах економічні проблеми шахтного способу видобування вугілля збігаються з посиленнями вимог до забезпечення сталого розвитку людства, що веде до "згортання" галузі під натиском енергетики на відновлюваних джерелах.
Починаючи з 1990-х років нами просувається ідея впровадження у вугільній промисловості економіко-організаційних гетерархій на зразок індустріальних парків, наприклад, схема корпоративної розробки шахтного поля, за якою приватна фірма на державній шахті веде розробку власного відводу, а державне підприємство надає фірмі платні послуги з підйому, транспортування, вентиляції, водовідливу, енергетичного забезпечення, санітарно-гігієнічного обслуговування персоналу. Це зумовило мету статті  – обгрунтувати доцільність гетерархій у вугільній промисловості в умовах сучасної промислової революції. Дослідження методами наукової абстракції, аналізу і синтезу приводить до нетривіального рішення стосовно комплексного охоплення галузей, що з'являються і розвиваються. Таким, наприклад, є створення на шахтах індустріальних парків з акумулюванням енергії, які необхідні для функціонування енергетики на відновлюваних джерелах. Ці парки мають стати своєрідним "парашутом" для вугільної галузі, яка в нинішніх умовах занепадає, і «бустером» для найсучаснішої енергетики. Кластери енергетичних парків як енергетичні хаби в старопромислових шахтарських регіонах дають можливість диверсифікувати діяльність вугільних підприємств і вирішити комплекс економічних і соціальних проблем.
 
Ключові слова: гетерархія; індустріальний парк; вугільна шахта; підземне енергетичне сховище; регіональний енергетичний хаб; кластер  (с. 101–109).
 
Бібл. 12.
 
Список використаної літератури
1. Dali C. Coal giant Peabody Energy on Verge of bankruptcy  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wsws.org/en/articles/2016/03/22/peab-m22.html.
2. Макиналли П. Как сделать российские шахты рентабельными // Уголь. – 1999. – № 9. – С. 46–50.
3. Morgan D. Global Commodities Beyond the Boom. – Sydney : UBC securities Australia Ltd, 2014. – 32 p.
4. Dunning T.J. Trades’ Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. – London : Published by the author, and Sold by M. Harley. – No. 5. – Raquet court, Fleet street, E.C, 1860. – 52 p.
5. Филатов Ю.В., Наумов Ю.А.,  Лещинский А.А., Череватский  Д.Ю. Опыт корпоративной разработки шахтного поля // Уголь Украины. – 2000. – № 11. – С. 25–28.
6. Череватский Д.Ю. Экстернальная угледобыча // Энергобизнес. – 2018. – № 26 (1068) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-b.com.ua/get/?t=energo&id=83113.
7. Амоша А.И., Кожушок О.Д., Радченко В.В., Халимендиков Е.Н., Череватский Д.Ю., Юшков Е.А. От промышленного предприятия к промышленному парку: смена парадигмы на примере ш/у "Покровское" // Економіка промисловості. – 2013. – № 1-2. – С. 13–17.
8. Ильяшов М.А., Левит В.В., Череватский Д.Ю. Трехмерные индустриальные парки: определение, особенности и направ¬ления развития // Економіка промисловості. – 2015. – № 1. – С. 74–83.
9. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания. – М. : Дело, 2011. – 231 с.
10. Литвинцева Г.П. Кризис инвестиций как результат несоответствия структурно-технологических характеристик экономики ее институциональному устройству // Проблемы прогнозирования. – 2003. – № 6. – С. 23–40.
11. Федосенко Н. Корейська компанія готова збудувати в Україні резервні енергосховища [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecotown.com.ua/news/Koreyska-kompaniya-hotova-zbuduvaty-v-Ukrayini-rezervni-enerhoskhovyshcha/.
12. Erikcson А. Germany shows the world how to make Electricity in a Disused Coal Mine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.collective-evolution.com/2017/03/31/how-to-make-electricity-in-a-disused-coal-mine/.
 
Стаття надійшла до редакції 16 липня 2018 р.
 
 
УДК 662.767-048.35 (477)
Є. Г.  П А Н Ч Е Н К О, 
професор, доктор економічних наук,
завкафедрою міжнародного менеджменту, 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
 просп. Перемоги, 54/1, 03057, Київ, Україна

© Панченко Євген Григорович (Panchenko Yevhen), 2018; 
e-mail: kaf404-mm@ukr.net.
 
 
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ: 
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ 

Резюме
Показано, що газотранспортна система України відіграє ключову роль у національній енергетиці та поставках російського газу до ЄС. Проте вона є дуже застарілою, має низьку конкурентоспроможність і потребує невідкладної модернізації. Особливо це стосується техніко-технологічних та організаційно-управлінських складових української ГТС.
У цьому зв’язку необхідно комплексно дослідити умови, напрями і механізми модернізації української ГТС у контексті конвергенції українського та європейського газових ринків для посилення енергетичної безпеки і досягнення сталого розвитку України та ЄС на основі дотримання вимог Третього енергопакета.
Виявлено особливості модернізації ГТС України, які пов’язані з її великими масштабами (понад 38,5 тис. км), зношеністю основних фондів, дуже неефективною системою управління, низькою (менш як на 50%) завантаженістю виробничих потужностей, що призводить до малої ефективності функціонування ГТС, яка потребує значних коштів для модернізації.
Важливим напрямом техніко-технологічної модернізації ГТС є якнайшвидше створення спеціально для України промислових газотурбінних двигунів нового покоління, здатних підвищити ККД до рівня кращих зарубіжних аналогів. Окремою складовою техніко-технологічної модернізації української ГТС є адаптація її ланок до функціонування в умовах неповного використання транспортно-перекачувальних потужностей.
Зроблено висновок про те, що без партнерства з провідними іноземними газотранспортними компаніями як у процесі поточної модернізації, так і надалі підвищити конкурентоспроможність української ГТС до європейського рівня принципово неможливо. Партнери потрібні українському оператору не стільки для обміну досвідом, скільки для кардинальної модернізації вітчизняної ГТС. Обраний нами партнер повинен взяти на себе частину відповідальності за майбутню долю української ГТС. 

Ключові слова: модернізація; газотранспортна система; диверсифікація; Європейський Союз; Україна (с. 110–126).
Бібл. 22; табл. 2.
 
Список використаної літератури
1. Гайдуцький П.І. Незабуті реформи в Україні. – К. : ТОВ «ДКС-центр», 2017. – 852 с. 
2. Павленко О. Третій непрохідний // Дзеркало тижня. – 2017. – № 24. – С. 11.
3. Єрьоменко А. Чому євросусіди не дуже розраховують на українську ГТС // Дзеркало тижня. – 2017. – № 25. – С. 8.
4. Москалевич І. Датський хрест для «Газпрому» // Дзеркало тижня. – 2018. – № 26. – С. 8.
5. Хокинг С. Вселенная Стивена Хокинга. Три книги о пространстве и времени ; [пер. с англ.]. – СПб. : Амфора, 2014. – 366 с. 
6. Амоша О.І. Енергетичні моделі ХХІ століття / Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український вимір ; [за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва]. – К. : Знання України, 2007. – С. 238–240.
7. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України. – У 3 т. ; [за ред. В.М. Гейця]. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 2. – С. 252–254.
8. Ільєнко Б. Заміщення імпортного газу: чим, як і коли // Дзеркало тижня. – 2014. – № 30. – С. 8.
9. Голікова С. Щоб зрозуміти енергоринок, не обов’язково встромляти пальці в розетку // Дзеркало тижня. – 2015. – № 11. – С. 8.
10. Гончар М. Енерго-інформаційні маніпуляції Кремля в гібридній війні проти України // Дзеркало тижня. – 2015. – № 40. – С. 8.
11. Котко В. Чи можна замінити газ електрикою // Дзеркало тижня. – 2014. – № 33. – С. 9.
12. Кобаль Г. Газова незалежність: наскільки і ким забезпечена в Україні // Дзеркало тижня. – 2014. – № 23. – С. 9.
13. Домбровський О., Уніговський Л. ГТС – час не чекає // Дзеркало тижня. – 2018. – № 8-9. – С. 7.
14. Єрьоменко А. Опалювальний сезон: тенденції і цифри // Дзеркало тижня. – 2017. – № 16. – С. 9.
15. Кучма Л.Д. Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір». Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002. – 72 с. 
16. Патон Б., Халатов А. Які промислові газотурбінні двигуни потрібні українській ГТС // Дзеркало тижня. – 2008. – № 26. – С. 8.
17. Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога – мій друг? // Дзеркало тижня. – 2017. – № 25. – С. 8.
18. Войціцька В., Когут М. Красти слід галузями // Дзеркало тижня. – 2017. – № 27. – С. 8.
19. Бурміч О.С., Лук’яненко О.Д., Панченко Є.Г., Чужиков В.І. Технологічна модернізація в європейській економіці : моногр. ; [за ред. В.І. Чужикова]. – К. : КНЕУ, 2013. – 266 с.
20. Філіпенко А.С., Кремень Т.В. Модернізація економіки України в умовах глобалізації / Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. ; [за ред. А.С. Філіпенка, В.С. Будкіна, А.С. Гальчинського]. – К. : Либідь, 2002. – 470 с. – С. 45–57.
21. Лір В. Холодний душ для «Північного потоку-2» // Дзеркало тижня. – 2018. – № 28. – С. 8.
22. Єрьоменко А. Новий оператор ГТС: без майна, але з 50 претендентами у наглядову раду // Дзеркало тижня. – 2018. – № 2. – С. 8.
 
Стаття надійшла до редакції 24 липня 2018 р.
 
 
 
УДК 338.24:001.89]:330.341.1(477)
 
І. В.  О Д О Т Ю К,
доктор економічних наук, 
головний науковий співробітник
відділу інноваційної політики, економіки 
та організації високих технологій
ДУ «Інститут економіки і 
прогнозування НАН України»,
                                                                                    вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
© Одотюк Ігор Васильович (Odotiuk Ihor), 2018;
 e-mail: i.odotiuk@gmail.com.
 
КРОК УПЕРЕД І ДВА НАЗАД – ДЕКЛАРАЦІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ
ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Резюме
Сформульовано особливості здійснюваної в Україні політики розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва. Визначено, що пролонгація фінансово-економічних умов до відтворення власного виробництва без активізації інноваційної діяльності чи придбання інноваційних технологій зумовлює скорочення вітчизняними підприємствами випуску інноваційної продукції. Сьогодні впровадження нових науково-технічних розробок і технологічних рішень, які базуються на результатах вітчизняних наукових досліджень, відбувається в умовах домінування в Україні звуженого формату відтворення сфери науки та інновацій.
Виконано міжнародний порівняльний аналіз результативності України протягом 1996–2016 рр. з аналогічними параметрами розбудови науки і високих технологій у країнах Східної та Західної Європи, Східної та Південно-Східної Азії, Північної Америки. Обгрунтовано, що Україна є єдиною серед цих країн, яка використала попередній 20-річний період власної розбудови не для збільшення фінансових асигнувань у розвиток вітчизняної науки і посилення її кадрового потенціалу, а навпаки – для їх зменшення. Встановлено, що пріоритетні напрями розбудови вітчизняних високих технологій – авіабудування та фармацевтика, на які у структурі українського високотехнологічного виробництва припадає, відповідно, 48,7% і 43,7%, – на світовому ринку вимірюються 0,1% і 0,04%. Це однозначно свідчить про реальний невисокий рівень дієвості статусу інноваційного пріоритету як у державній політиці інноваційного розвитку економіки, так і в економічній політиці держави в цілому. 
На підставі результатів порівняльного аналізу динаміки розвитку наукової галузі, сектору високих технологій, знаннєвих послуг і переробної промисловості зроблено висновок про те, що пройдений країною попередній етап національного економічного становлення на сьогодні призвів до ситуації, коли бажаними орієнтирами перспективного періоду розбудови України стають показники інноваційного розвитку економіки 1990-х років.
 
Ключові слова: наука; інноваційний розвиток економіки; державна політика; наукові кадри; фінансове забезпечення; високотехнологічне виробництво; переробна промисловість (с. 127–141).
 
Рис. 9; табл. 1. 
Стаття надійшла до редакції 21 червня 2018 р.
 
 
                                           
________
 
РЕЗЮМЕ (англійською мовою) (с. 142-145)
____
 
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ (с. 146-147)
 
 
 


» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE