Архів

05.02.2018

Вийшов друком журнал №2,2018

Кiлькiсть переглядiв: 1655
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

УДК 330. 101
П. С.  Є Щ Е Н К О,
професор, доктор економічних наук, 
науковий консультант відділу економічної соціології 
Інституту соціології НАН України
(Київ)
© Єщенко Петро Степанович (Eshchenko Petrо), 2018; 
e-mail: p.eshchenko@ukr.net.

ВІД ДЕПРЕСІЇ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ЗРОСТАННЯ 
В ЕКОНОМІЧНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ
Резюме
Розглянуто роль економічної політики, що базується на неоліберальній те-орії, в депресії української економіки. Доведено, що в Україні утворився плу-тократичний лад, базою якого є взаємопроникаючі та взаємодоповнюючі інте-реси суб’єктів кримінальної економіки і чиновників владних структур усіх рі-внів. Замість обіцяної економіки всезагального статку і рівності в суспільстві відтворюється економіка абсурдів і парадоксів. Українська економіка, колись одна з найрозвинутіших економік світу, виявилася найвідсталішою в Євро-пі, народ України – найбіднішим, а її олігархи – найбагатшими (у розрахунку на 100 тис. дол. ВВП) у світі. Не викликає сумнівів, що відтворювана система є протиприродною і веде наше суспільство до катастрофи. Обгрунтовано, що Україні потрібен рішучий поворот до принципово нового укладу життя, а отже – і до зміни соціально-економічної структури суспільства. Відповідь на існую-чі проблеми та суперечності полягає в пошуку нової системи теоретичних знань, властивому науці, і суспільній в тому числі.
На думку автора, для забезпечення переходу від депресії до зростання на-ціональної економіки нашій країні необхідно змінити модель ринкової еконо-міки, з акцентом на внутрішньоекономічний розвиток із значним розширенням внутрішнього попиту, збільшенням споживання та інвестицій. Це сприятиме економічному суверенітету країни, посилить її експортні можливості. Важливе місце в цьому процесі має бути відведене комплексному плану радикальної реконструкції народного господарства, з акцентом на реіндустріалізацію всіх сфер економіки, раціональне розміщення продуктивних сил і перекваліфікацію працівників відповідно до вимог ІТР. Для цього необхідно розробити довго-строкову програму стратегічного розвитку країни, в основі якої має бути наці-ональний інтерес.
Ключові слова: економічна криза, неоліберальна теорія, економічна полі-тика, держава соціального типу, модель соціального захисту, постліберальне суспільство, національний інтерес, програма стратегічного розвитку (с. 3–20). 

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.143.2
Ю. Д.  Р А Д І О Н О В,
кандидат економічних наук,
начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів,
моніторингу та аналізу у сфері державного фінансового контролю
Рахункової палати України,
(Київ)
© Радіонов Юрій Денисович (Radionov Yurii), 2018;
 
е-mail: radud@ukr.net

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Резюме
Досліджено стан впровадження в бюджетну систему України програмно-цільового методу. Зазначено, що, незважаючи на сформовану законодавчу та нормативно-правову базу, цей процес має певні недоліки, оскільки учасники бюджетного процесу не завжди дотримуються положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових вимог, наприклад, щодо вчасного затвердження і повноти відображення інформації у паспортах бюджетних програм. Крім того, не завжди визначаються мета бюджетної програми та її основні завдання, що нівелює ідеологію програмно-цільового методу й унеможливлює здійснення контролю над ефективним використанням бюджетних коштів.
Висунуто гіпотезу, що основною причиною неповноцінного впровадження програмно-цільового методу є недосконалість існуючих економічних інститутів, непередбачувана бюджетна політика і досить часта зміна стратегічних цілей. У цьому зв’язку виникає потреба реформувати бюджетну систему і створити нові фінансово-економічні інститути, які повинні брати активну участь у формуванні бюджету, визначати пріоритети й повністю відповідати сучасним потребам громадян.
З урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні програмно-цільовий метод міг би допомогти змінити становище, тому акцентується увага на необхідності при формуванні бюджету аналізувати актуальні проблеми економіки та соціальної сфери, застосовувати комплексний підхід до вирішення проблем, визначати чіткі пріоритети, а також зосереджувати увагу розпорядників коштів на ефективності використання обмежених бюджетних ресурсів. Виділення коштів з бюджету на конкретну мету та ефективне їх використання сприяли б стабілізації фінансової системи, сталій динаміці соціально-економічного розвитку країни.
Ключові слова: програмно-цільовий метод, бюджет, бюджетні кошти, ефективність використання бюджетних коштів, інститут (с. 21–38).

УДК 336.76
І. С.  К Р А В Ч У К,
доцент, кандидат економічних наук, 
докторант кафедри банківського менеджменту та обліку
Тернопільського національного економічного університету
© Кравчук Ігор Святославович (Kravchuk Igor), 2018; 
e-mail: i.kravchuk@tneu.edu.ua

ІНДЕКС СТРЕСУ НА РИНКУ 
ОБІГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ 
Резюме
Ринок обігових фінансових інструментів є іманентною складовою фінан-сової системи і перебуває у двосторонньому взаємозв’язку з іншими фінансо-вими інституціями та реальним сектором економіки у площині забезпечення його стабільного функціонування. Імовірні ринкові потрясіння можуть негати-вно вплинути на стан економіки, а тому регуляторам слід здійснювати постій-не спостереження за ринком для упередження або раннього виявлення можли-вих ринкових порушень, розраховуючи, зокрема, композитний індекс стресу.
Для конструювання композитного індексу використано кореляційний ана-ліз, модель узагальненої авторегресійної умовної гетероскедастичності, стан-дартизацію на основі інтегральної функції розподілу, сезонне коригування, ви-значення довгострокового тренду на основі фільтрування.
Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України запро-поновано розраховувати на основі ринкових даних шляхом врівноваженого усереднення суб-індексів ринку акцій (волатильність дохідності фондового ін-дексу UX, індикатор CMAX, коефіцієнт ринкової ефективності), боргових цін-них паперів (суверенний спред і спред CDS) і деривативів (індикатор зміни кі-лькості відкритих позицій за ф’ючерсами на фондовий індекс UX), які було стандартизовано з використанням інтегральної функції розподілу. 
Проведений аналіз запропонованого композитного індексу стресу свід-чить, що переважаючими факторами впливу на ситуацію на ринку цінних па-перів і деривативів в Україні є внутрішньонаціональні, які з 2014 р. стали до-мінуючими. На даний час індекс стресу ринку обігових фінансових інструмен-тів України є ще мало значущим для відображення економічної ситуації в державі з огляду на слабкий розвиток ринку і його мізерну роль у фінансуван-ні та відображенні корпоративної діяльності. 
Ключові слова: ринок обігових фінансових інструментів, індекс фінансо-вого стресу, волатильність, ринкова ліквідність, цінні папери, деривативи (с. 39–49).

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
УДК 332:338.24:352
І. З.  С Т О Р О Н Я Н С Ь К А,
професор, доктор економічних наук,
заступник директора з наукової роботи,
© Сторонянська Ірина Зеновіївна (Storonyanska Iryna), 2018; 
е-mail: istoron@i.ua;
Л. Я.  Б Е Н О В С Ь К А,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
© Беновська Лілія Ярославівна (Benovska Liliya), 2018; 
е-mail: lbenovska11@gmail.com

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
(Львів)

ПРОСТОРОВІ АСИМЕТРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Резюме
Висвітлено теоретичні засади та світовий досвід впливу адміністративно-фінансової децентралізації на процеси просторового розвитку, з'ясовано сучасні тенденції та особливості територіальної диференціації розвитку в Україні, які формуються в умовах децентралізації. Встановлено, що Україні не вдалось уникнути поглиблення територіальної соціально-економічної диференціації, а механізми прямого регулювання  і непрямого впливу виявилися неспроможними врегулювати проблеми нерівномірності ендогенного потенціалу розвитку громад та різної ефективності його використання. Сучасний стан просторового розвитку в Україні характеризується такими тенденціями: зниженням рівня міжрегіональної диференціації; посиленням диференціації на рівні районів під впливом механізмів бюджетної децентралізації; зростанням рівня диференціації податкоспроможності територіальних громад, які мають прямі бюджетні відносини з державним бюджетом; посиленням концентрації економічної діяльності в «точках зростання», що продукує тенденцію до розширення ареалів депресивності; посиленням асиметрії між приміськими територіями та віддаленими від великих міст територіальними громадами; поглибленням розриву у фінансових можливостях у межах одного району між територіальними громадами, які увійшли і які не увійшли до об'єднаних територіальних громад.
 Визначено напрями нівелювання ризиків посилення внутрішньорегіональної диференціації розвитку територіальних громад у сучасних умовах:
– підвищення ролі регіонального рівня управління та конкретизація його функцій в умовах децентралізації;
– наділення обласного рівня управління фінансовим ресурсом, який буде направлений на підтримання реалізації проектів економічного розвитку регіону;
– передання на базовий рівень фінансових ресурсів, які громада зможе використати для  власного економічного розвитку, а не тільки на ремонт або розбудову соціальної інфраструктури чи її утримання;
– поширення імпульсів розвитку від міст до прилеглих територій на основі їх перетворення на центри об'єднаних територіальних громад; 
– перегляд механізмів бюджетного вирівнювання шляхом включення в розрахунок податкоспроможності території доходів місцевих бюджетів від рентних платежів.
Ключові слова: асиметрії економічного розвитку, просторові диспропорції, адміністративно-фінансова децентралізація, фінансова спроможність, ризики (с. 50–64).

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
УДК 339.7
О. М.  М О З Г О В И Й,
доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних фінансів,
© Мозговий Олег Миколайович (Mozgovyi Oleg), 2018; 
e-mail: o.mozgovyy@gmail.com,
О. В.  С У Б О Ч Е В,
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів, 
© Субочев Олексій Валерійович (Subochev Oleksii), 2018; 
e-mail: subochev.alexey@gmail.com,
О. М.  Ю Р К Е В И Ч,
кандидат економічних наук, доцент кафедри інвестиційної діяльності
© Юркевич Оксана Миколаївна (Yurkevych Oksana), 2018; 
e-mail: ok_yurkevich@bigmir.net

ДВНЗ "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана" 

СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ДОКТРИНИ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ
Резюме
У статті визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів та надано критичну (порівняно з традиційними фінансами) оцінку механізму їх функціонування. Незважаючи на наявність очевидних позитивних сторін, таких як обмеженість спекулятивних операцій або ризикових видів сек’юритизації, націленість на фінансування реального сектору економіки та заохочення прямих взаємозв’язків між фінансовим і виробничим секторами, механізм функціонування ісламської економіки в деяких аспектах суперечить ряду фундаментальних принципів реалізації ефективної економічної діяльності.
Об’єктивні демографічні, політичні та економічні фактори зумовлюють зростання ролі та впливу індустрії ісламських фінансів на регіональні фінансові ринки зокрема і на міжнародні фінанси в цілому, визначають актуальність подальших досліджень у цьому напрямі.
Сьогодні ісламські фінанси охопили такі комерційні сфери: ринок капіталів, управління активами, страхування. Вони представлені в усіх сегментах сучасного фінансового ринку – в комерційному банкінгу, операціях з акціонерним і венчурним капіталами, фінансуванні торгівлі, страхуванні і навіть у хеджуванні фінансових ризиків.
Лише незначна частина фінансових відносин мусульман реалізується згідно з ісламським правом. За умов упровадження зручних, ліквідних і стандартизованих фінансових інструментів, подальшого вдосконалення регулювання фінансових ринків можна очікувати перерозподіл ресурсів на користь ісламських фінансових ринків, а також швидкого зростання їх частки в міжнародних фінансах.
Ключові слова: ісламські фінанси, ісламський банкінг, фінансова модель, ріба, гарар, мейсір, халяль, статистика фінансового розвитку, міжнародні фінанси (с. 65–78).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

БІЛОРУС О. Г. – Теорія безпечного економічного розвитку (с.79-82).

ПОПОВИЧ О. С. – Ера комунікації для землян як шанс вижити (с.83-86).

КІМ М. М. Праця – джерело існування людини і основа її природної еволюції (с.87-89).

До 80-річчя АКАДЕМІКА НААН УКРАЇНИ
Б. Й. ПАСХАВЕРА
Видатний вчений-аграрник (с. 90–91)

До 70-річчя ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА  НАН УКРАЇНИ
 А.А. ГРИЦЕНКА

Логіко-історична школа інституційно-економічних досліджень (с. 92–93)

______

Пам’яті професора, доктора економічних наук М. М. Якубовського (с. 94–95)

_______
РЕЗЮМЕ (англійською мовою)  (с. 96–98)
_____

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ  (с. 99–100) 
 


» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версiя № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшла електронна версiя № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE