Архів

04.12.2017

Вийшов друком журнал №12,2017

Кiлькiсть переглядiв: 1902

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ


УДК 330.341.424:339.9

М. І.  З В Є Р Я К О В,

професор, доктор економічних наук,

член-кореспондент НАН України,

ректор Одеського національного

економічного університету

© Звєряков Михайло Іванович (Zveryakov Mуkhailо Ivanovуch), 2017; 

e-mail: rector@oneu.edu.ua

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ: ЗМІСТ, СУПЕРЕЧНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Резюме

Подано теоретичний аналіз кризи неоліберальної моделі глобалізації, що призвела до процесів деіндустріалізації в багатьох державах світу, в тому числі і в Україні. Показано, що у процесі глобалізації національні держави поступово втрачали свою роль центрів прийняття рішень і ставали елементами більш масштабного цілого світового господарства. Відбувалася поступова втрата державами, що потрапили в орбіту глобальних економічних сил і міжнародних інститутів, національно-державного суверенітету. Зазначено, що глобальні регулятори діють на догоду ТНК, для яких будь-які національні обмеження стають перешкодою на шляху залучення національних ресурсів до глобального економічного обороту. Акцентовано, що підпорядкування національних інтересів силам глобального ринку і становить головний зміст процесу глобалізації на сучасному етапі. Підкреслено, що дія сил глобального капіталу у формі ТНК, з одного боку, і опір такій дії національних держав – з другого складають головну суперечність світового економічного розвитку. Проведено аналіз процесу деіндустріалізації як наслідку процесу глобалізації. Розглянуто процес переходу у США від деіндустріалізації до реіндустріалізації під впливом «сланцевої революції». Зазначено, що в результаті відновлення розвитку високотехнологічних галузей реального сектору економіки в країнах Заходу відбувається зміна глобальної господарської моделі, що дає шанс подолати негативні наслідки світової кризи. Проведено аналіз різних моделей капіталізму в умовах неоліберальної глобалізації, в тому числі у країнах, які виникли на постсоціалістичному просторі. Показано, що розв’язання існуючої в українській економіці суперечності між поточними та довгостроковими завданнями є можливим на основі відтворювального підходу.

Ключові слова: глобалізація, деіндустріалізація і реіндустріалізація, різні моделі капіталізму, промислова політика, амортизація, стратегічне цілепокладання модель сталого економічного зростання (с. 3–12).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.2:336.7

Т. І. Є Ф И М Е Н К О,

професор, доктор економічних наук, 

член-кореспондент НАН України,

Президент ДННУ «Академія фінансового управління»

(Київ)

© Єфименко Тетяна Іванівна (Iefymenko Tetiana), 2017; 

e-mail: efimenko@afu.kiev.ua

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ВЗАЄМОДІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИК УКРАЇНИ

Резюме

Проаналізовано взаємозв’язки стійкого обмінного курсу національної валюти і рівня процентних ставок зі ступенем передбачуваності динаміки інфляції, з факторами стимулювання економічної активності та зайнятості у країні. Доведено, що ступенем жорсткості послідовної політики незалежного центробанку визначається вибір способу застосування фіскальних інструментів, у тому числі спрямованих на підтримання безпечного рівня державного боргу і витрат на його обслуговування. Зокрема, в Україні, яка за класифікацією МВФ належить до країн, що розвиваються, із середнім рівнем доходів, потенціал бюджетного перерозподілу є істотно обмеженим; висока частка доходів формується із джерел регресивних непрямих податків; бюджетні правила, за якими визначаються видатки, потребують підвищення рівня транспарентності та підзвітності. 

Водночас зменшення податкового навантаження і вдосконалення адміністрування обов’язкових платежів сприяють забезпеченню соціальної рівноваги в суспільстві, зростанню виробництва тощо. Проте така політика може бути успішною за умови позитивних очікувань монетарної стабільності у країні. 

Як показує досвід, бюджетний дефіцит, який не покривається поточною монетизацією економіки, має зворотний, негативний, вплив на передбачуваність курсових і цінових коливань, а врешті-решт – на загальний випуск і безробіття. 

У контексті протидії шокам розглянуто необхідність створення й подальшого підтримання життєдіяльності інституційного простору для управлінської інтеграції фіскального і монетарного напрямів єдиної економічної політики в коротко- та довгостроковій перспективі. 

Для уникнення асиметрії інформації в межах фінансових ринків обгрунтовано важливість гармонізації національних регуляторних норм і правил з аналогічними міжнародними, а також професійної взаємодії з інститутами, які ці процеси забезпечують.

Ключові слова: фіскальна політика, монетарна політика, інфляція, таргетування, бюджет, регулювання (с. 13–33).


УДК 336.71+336.368+339.56+339.9+53.01

JEL Codes: D40, F40, G20, E44, L10

Л. В.  Ш І Р І Н Я Н,

професор, доктор економічних наук, завкафедрою фінансів

Навчально-наукового інституту економіки і управління

Національного університету харчових технологій,

© Шірінян Лада Василівна (Shirinyan Lada Vasylivna), 2017;

e-mаіl: lаdаshіrіnyаn@ukr.net,

А. С.  Ш І Р І Н Я Н,

доцент, доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник Навчально-наукового центру

НАН України,

головний науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії

Національного університету харчових технологій

(Київ)

© Шірінян Арам Сергійович (Shirinyan Aram Sergiyovych), 2017;

e-mаіl: aramshіrіnyаn@ukr.net

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВІДКРИТОСТІ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ І СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Резюме

Метою статті є дослідження ступеня відкритості ринків фінансових послуг України на прикладі банківського і страхового секторів – банків і страховиків з іноземним капіталом. Основним кількісним показником для аналізу впливу іноземних гравців на ринку є коефіцієнт відкритості  у вигляді частки іноземного капіталу. Запропоновано методологію комплексної оцінки відкритості ринку банківських і страхових послуг України.

Розроблено класифікацію типів ринків за критерієм відкритості. З’ясовано, що ізольовані ринки мають ступінь відкритості в межах 1%. У закритому ринку вага товарів і послуг іноземних гравців є меншою за 10% і майже не впливає на загальний стан ринку. Показано, що для України на теперішньому етапі розвитку оптимальною можна вважати ступінь відкритості ринків в інтервалі від 10% до 35%. Відкриті ринки поділено на чотири рівні: від оптимального для України в інтервалі значень 10%-35% до афілійованого для значень коефіцієнта понад 75%. Важливим порогом є величина коефіцієнта відкритості в 50%, коли з’являється свобода вибору вітчизняних і зарубіжних постачальників послуг; вплив іноземних гравців стає рівним впливу національних постачальників послуг. Для випадку, коли даний коефіцієнт перевищує 50%, виникає небезпека втрати національних переваг і монополізації ринку іноземними гравцями.

Класифікація спирається на відомі економічні нормативи і моделі явищ у природничих науках. Відкриті ринки можуть бути описані відповідними рівняннями за допомогою: моделей класичної, напівкласичної фізики і квантово-механічних моделей надбар’єрних переходів. Чим більшим є значення показника відкритості, тим придатнішими для опису стають підходи класичної фізики.

Показано, що ринки банківського і страхового секторів України є відкритими: банківський ринок є відкритим і залежним, а страховий – відкритим, оптимальним із збереженням національних переваг і водночас експортоорієнтованим.

Ключові слова: відкритість ринку, ринок фінансових послуг, банки і страховики з іноземним капіталом, критерій відкритості, інтегральний показник відкритості (с. 34–51).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 330.8:502/504

О. О.  В Е К Л И Ч,

професор, доктор економічних наук,

головний науковий співробітник відділу економічних проблем

екологічної політики і сталого розвитку

ДУ «Інститут економіки природокористування  та сталого розвитку НАН України»

(Київ)

© Веклич Оксана Опанасівна (Veklych Oksana Opanasivna), 2017;

e-mail: okveklych@ukr.net,


СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОНЦЕПТУ «ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД» В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Резюме

Спираючись на масив оригінальних міжнародних документів, результати зарубіжних і вітчизняних досліджень, виявлено явну недостатність розроблення проблеми збалансування економічного, соціального та екологічного стану функціонування суспільства з позицій екосистемного підходу у вітчизняній фаховій літературі, який в останні роки особливо широко та поглиблено застосовується як базовий у наукових розробках і практичних проектах країн близького та далекого зарубіжжя. Встановлено, що вихідною причиною такої ситуації є нечітке розуміння концепту «екосистемний підхід» у понятійному апараті не тільки в економічних, а й в інших суспільних науках, що актуалізує дослідження його змістового наповнення. Розкрито сутність концепту екосистемного підходу в широкому та вузькому (власному) значенні, а також наведено його характеристику з позиції управління як певної методологічної структури для розроблення практичних управлінських новацій. Доведено, що застосування екосистемного підходу в економічних науках не обмежується лише сферою управління.

Уперше сформулювано та введено в науковий термінологічний обіг поняття «екосистемне оцінювання». Запропоновано, розроблено та покроково розкрито алгоритм упровадження методу екосистемного оцінювання. Послідовно розглянуто сутність, завдання, цільові настанови кожного з трьох етапів циклу реалізації цього методу, що надає можливість своєчасно діагностувати соціо-еколого-економічні проблеми функціонування будь-якої екосистеми, перетворюючи екосистемний підхід з абстрактного поняття на конкретні управлінські дії. Показано, що застосування екосистемного оцінювання сприятиме запровадженню екосистемного обліку та комплексного підходу до визначення екосистемних вигід, втрат, збитків, які систематично недооцінюються. Таким чином, створюється більш точна фактична база для прийняття управлінських рішень, ефективніших з точки зору економічних затрат(c. 52–67). 

Ключові слова: екосистемний підхід, екосистемне оцінювання, соціо-еколого-економічна система, суспільне природокористування. 


СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

УДК 330.332.3:330.14:37:614(477)

Н. М.  П Р И Т У Л Я К, 

доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

© Притуляк Наталія Миколаївна (Prytulyak Natalia Муkolaіvna), 2017; 

e-mail: fin_an@ukr.net.

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

Резюме  

Глибоке переконання в тому, що сам факт оцінки національного людського капіталу сприятиме зміні загальноприйнятих в українському суспільстві поглядів на цей унікальний ресурс, який значною мірою сприяє сучасному розвитку суспільства, а також формуванню усвідомлення необхідності збереження та примноження даного багатства, зумовило вибір тематики статті, визначило її мету і завдання. 

Людський капітал – багатомірний економічний феномен, який має складну внутрішню структуру, тому аналітичне дослідження його стану та тенденцій розвитку проведено в розрізі основних компонент даного феномену на основі показників, що характеризують демографічні тенденції змін у країні, процеси відтворення і нагромадження капіталу здоров’я, освіти, науки, інноваційної активності, а також тих критеріїв, що визначають рівень та якість життя українського населення. 

З урахуванням того, що людський капітал утворюється і нагромаджується завдяки капіталовкладенням у конкретні процеси життєдіяльності людини, крім спеціальних (галузевих) критеріїв інструментами оцінки стали макрофінансові показники. Їх аналіз дозволив визначити невідповідність фактичного наявного в Україні людського капіталу тому рівню, який би перетворив цей економічний феномен на рушійну силу прогресу держави та забезпечив сталий і динамічний розвиток її економіки. Дослідження основних тенденцій і особливостей впливу макроекономічних чинників на формування людського капіталу дозволили виявити цілу низку проблем і суперечностей його розвитку, які проявляються у формах стійких соціально-економічних втрат.

З огляду на пріоритетну роль держави в нагромадженні та збереженні національного людського капіталу, наголошено на необхідності формування державної соціальної відповідальності, здатної зберегти унікальний ресурс, яким є людський капітал, і не допустити незворотних процесів його руйнування й втрат. 

Ключові слова: національний людський капітал, капітал здоров’я, капітал знань, капітал науки, інноваційна креативність, рівень життя, розвиток людини (с. 68–85). 

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

УДК 141.2: 37.013.73

В. Л.  О С Е Ц Ь К И Й,

доктор економічних наук,

професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

© Осецький Валерій Леонідович (Osets’kyi Valerii Leonidovych), 2017;

e-mail: val_osetski@ukr.net,

І. Л.  Т А Т О М И Р,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

© Татомир Ірина Любомирівна (Tatomyr Iryna Lyubomyrivna), 2017;

e-mail: Tatomur@gmail.com,

 

РОЛЬ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ У СУЧАСНОМУ «ОСВІТНЬОМУ ЛАНДШАФТІ»

Резюме

Показано, яку роль відіграють масові відкриті онлайн-курси в організації системи дистанційного навчання. Дано оцінку топовим світовим ресурсам у сфері онлайн-освіти за такими критеріями, як кількість зареєстрованих слухачів, кількість курсів, розмір інвестицій, провідні інвестори та партнери. Наведено аргументи, чому лідером у ніші постачальників масових відкритих онлайн-курсів є освітня платформа «Coursera», яка налічує декілька десятків глобальних навчальних центрів у різних країнах світу. 

Встановлено, що найкращі альтернативні рішення в підготовці школярів і студентів пропонує некомерційний освітній ресурс – «Академія Салмана Хана». Обгрунтовано індикатори оцінки якості та ефективності масових відкритих онлайн-курсів. Перший з них стосується завершеності курсу, другий – категорії, осіб, які відвідують онлайн-платформи. Встановлено: незважаючи на мету впливу на малоосвічені верстви населення, слухачами онлайн-курсів в основному є особи з базовою вищою освітою та відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, які у фінансовому відношенні істотно виділяються. Ще одним індикатором якості запропоновано вважати рівень відкритості та доступності курсу. На відміну від оффлайну його може переглянути і прокоментувати незлічена кількість викладачів, студентів, експертів у різних галузях знань з різних куточків світу і дати свою суб’єктивну оцінку. 

Визначено шляхи фінансового утримання більшості впливових освітніх платформ, які передбачають розвиток корпоративної філантропії та монетизацію пропонованих освітніх продуктів і послуг, завдяки отриманню коштів за надані сертифікати, плати підприємців за проведення власних курсів-тренінгів, отримання коштів за індивідуальне репетиторство та консультування, дохід від ліцензування навчальної платформи чи її продажу роботодавцям або іншим освітнім установам та ін. Визначено перспективні стратегії включення МВОК у глобальну освітню систему (c. 86–98).

Ключові слова: масовий відкритий онлайн-курс, освітній стартап, навчальний хаб, монетизація освіти.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ


ГЕЄЦЬ В. М. – Досвід і уроки Реформації – шанс для України 


____


РЕЗЮМЕ (англійською мовою) 

_____


Зміст журналу за 2017 рік 

______


РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ 

 

 » Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія журналу № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшла електронна версiя № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE