Архів

04.10.2017

Вийшов друком журнал №10, 2017 р.

Кiлькiсть переглядiв: 1733

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

УДК 330.001.7+32.001.7] – 042.5/8:330.34(477) 

В. М.  Г Е Є Ц Ь,

професор, доктор економічних наук,

академік НАН України,

директор ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України»,

Головний редактор журналу «Економіка України»

(Київ)

© Геєць Валерій Михайлович (Heyets Valerii Mykhailovych), 2017;

e-mail: gvm@ief.org.ua


ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ШЛЯХУ ДО РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Частина І. Від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституційного трактування господарського розвитку

Резюме

Статтю присвячено питанням трансформаційних змін, необхідних у сфері економіки та політики, і подолання на цьому шляху політичного циклу в економічній політиці, з урахуванням процесів децентралізації та посилення ролі національних держав щодо забезпечення захисту соціальних та економічних інтересів в умовах формування нової соціальної реальності людиноцентричного характеру з новими економічними відносинами. Ключовим має стати піднесення на новий рівень соціального капіталу на основі розвитку людської особистості, який у політико-економічному сенсі має бути здатним вивести на шлях розвитку і країну, і її економіку.

Головне завдання нашої держави – забезпечити реалізацію політики, спрямованої на формування такого рівня конкурентоспроможності національної економіки, який би дозволив в умовах нового характеру трансформацій глобалізаційних економічних процесів бути гідним суб’єктом у системі міжнародних і міжекономічних відносин, здатним захистити національні інтереси, всебічно орієнтуючись на політику уникнення загрозливої заборгованості. Остання поглиблює соціальне розшарування і відбувається під тиском сучасної світової фінансової архітектури, внаслідок використання в тому числі фінансових інновацій, які приносять більш високі доходи, обмежуючи тим самим інвестиції в реальний сектор і гальмуючи темпи економічного зростання. У таких умовах, відповідно, підвищується ступінь залежності національної держави від міжнародних кредиторів. Це є результатом глобального домінування космополітичного універсалізму, подолання якого пов'язане, на нашу думку, з розвитком еволюційно-інституційних підходів в економічній політиці, реалізація якої передбачає істотне зростання відповідальності національних урядів, а це, у свою чергу, актуалізує  ідеологію історицизму, в тому числі в економічній теорії. В Україні розвиток логіко-історичних основ ринкових відносин пов’язаний з ім’ям всесвітньо відомого вченого-економіста М. Туган-Барановського, що підтверджує наявність в українській економічній науці певних історичних традицій, які дають підстави для пошуку шляхів досягнення успіху в сучасних умовах . 

Ключові слова: системні трансформації, політичний цикл, соціальний капітал, людська особистість, демонополізація, ринковий фундаменталізм, мережеві системи, корпоративні інтереси, національні інтереси, еволюційно-інституційний підхід, демократичний капіталізм (с. 3-17).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 334.021:622.33

О. І.  А М О Ш А,

професор, доктор економічних наук, 

академік НАН України,

директор,

© Амоша Олександр Іванович (Amosha Оleksandr Ivanovуch), 2017;

e-mail: аmocha@nas.gov.ua;

Д. Ю.  Ч Е Р Е В А Т С Ь К И Й,

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

заввідділом проблем перспективного розвитку 

паливно-енергетичного комплексу,

© Череватський Данило Юрійович (Cherevatskyi Danylo Yuriiovych), 2017; 

e-mail: cherevatskyi@nas.gov.ua;

І. П.  П Е Т Р О В А,

кандидат економічних наук,

науковий співробітник відділу 

проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва 

© Петрова Ірина Павлівна (Petrova Iryna Pavlivna), 2017;

e-mail: petrova_I@nas.gov.ua.

Інститут економіки промисловості НАН України

(Київ)

ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ

Резюме 

Подальше існування державних шахт неможливе без залучення приватних інвестицій. У цьому плані найбільш перспективною є корпоративна розробка шахтного поля, яка є формою співпраці приватної фірми, що має, за ліцензією, власне відведення у межах шахтного поля державної шахти і з використанням власного устаткування веде видобування вугілля, і державного підприємства (шахти), яке надає фірмі за плату технологічні послуги з піднімання, транспор-ту, вентиляції, водовідливу, енергопостачання та ін. Наукова дискусія з інтерп-ретацій цього феномену, зокрема навколо природи корпоративної розробки шахтного поля як форми державно-приватного партнерства, і наявність проти-лежних міркувань виявили доцільність розробки методу класифікації моделей взаємодії суб’єктів вуглевидобування, що існують за різними формами власно-сті. Отже, метою статті є вдосконалення класифікації державно-приватних (пу-блічно-приватних) партнерств у видобувних галузях промисловості. Для уза-гальнення різноманітних форм державно-приватного партнерства у праці ви-користано підхід на основі триграм, що містять ознаки "власність – фінансу-вання – управління". Дві триграми, що відповідають становищу двох суб'єктів (приватного та державного), утворюють гексаграму. Матриця гексаграм міс-тить усі можливі варіанти моделей державно-приватного партнерства.

Доведено, що корпоративна розробка шахтного поля, яка є найбільш акту-альною в плані розвитку шахт державного сектору, не є формою державно-приватного партнерства, але може бути реалізована як така через форму індус-тріального парку, створеного за концесійною угодою між Міненерговугілля України та приватною керуючою компанією індустріального парку.

Ключові слова: приватна фірма, державна шахта, державно-приватне пар-тнерство, спільна діяльність, корпоративна розробка шахтного поля, форма, індустріальний парк (с. 18–30).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.71: 330.354

М. І.  З В Є Р Я К О В,

 професор, доктор економічних наук,

член-кореспондент НАН України, ректор,

Л. В.  Ж Е Р Д Е Ц Ь К А,

доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри банківської справи 

Одеський національний економічний університет

© Звєряков Михайло Іванович (Zveryakov Mykhailo Ivanovych), 2017; 

e-mail: rector@oneu.edu.ua.

© Жердецька Лілія Вікторівна (Zherdets’ka Liliya Viktorivna), 2017; 

e-mail: lzherdetska@gmail.com.

БАНКІВСЬКИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ І ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ 

Резюме

Оцінено причинно-наслідкові зв'язки між рівнем економічного зростання та розвитком банківської системи України за період 1995–2016 рр. Для оцінки зростання економіки обгрунтовано доцільність використання індексу промислового виробництва, а для оцінки розвитку банківської системи – динаміки її чистих активів. Тестування проводилося з використанням методу Грейнджера з часовим лагом 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 6 місяців та 1 рік. Результати емпіричних досліджень є чутливими до стадії економічного циклу: у періоди нестабільності економічна динаміка визначає розвиток банківської системи, натомість у фазі пожвавлення та зростання активів банків – позитивно впливає на індекс промислового виробництва. Отже, гіпотеза слідування за попитом (demand-following) підтверджується у періоди 2006–2016 рр. та у жовтні 2008 р. – січні 2017 р.; гіпотезу щодо переваги пропозиції (supply-leading) доведено для періоду січень 2006 р. – вересень 2008 р. Такі результати пояснюються, по-перше, значною кількістю банківських, фінансових та економічних криз, які мали місце в Україні з часів здобуття незалежності, і, по-друге, інституціональними факторами економічного зростання. Таким чином, сьогодні рівень зростання економіки в Україні залишається нестабільним і зумовлює негативну динаміку банківського сектору.

Ключові слова: економічне зростання, банки, реальний сектор економіки України, тест Грейнджера, гіпотеза слідування за попитом, гіпотеза переваги пропозиції (с. 31–48).

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

УДК 339.924(4Укр):061.1ЄС

М. П. Б У Т К О,

професор, доктор економічних наук, 

завкафедрою менеджменту та державної служби

Чернігівського національного технологічного університету

© Бутко Микола Петрович (Butko Mykola Petrovych), 2017; 

e-mail:butko.mykola@ukr.net.

БІФУРКАЦІЙНИЙ СТАН ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ЯДРА УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ 

Резюме 

Європейський вектор модернізації державотворення в Україні виокремлює три його несучі конструкції: державні органи влади; органи місцевого самов-рядування; інститути громадянського суспільства. Проголошена Президентом України адміністративна реформа покликана змінити стару організацію влади і закласти основу для закріплення європейського досвіду ефективного функціо-нування публічної влади, насамперед, на базовому рівні. 

Механізм функціонування регіонів України в умовах децентралізації має будуватися з урахуванням того, що це частина загальнодержавного простору, де здійснюються повні цикли відтворення людських ресурсів, основних та обо-ротних засобів, частини національного багатства.

Головними факторами, що сприятимуть досягненню встановлених цілей у системі регіонального управління, є врегульована нормативно-правова база у відносинах муніципальної власності; розпорядження землею та іншими приро-дними ресурсами; глибока децентралізація владних повноважень.

Характерна умова реалізації встановлених напрямів модернізації системи регіональної влади полягає в гармонізації не тільки загальнодержавних і суб-національних інтересів, але й урахування субрегіональних особливостей, які раніше виконавчою владою не помічались, а місцевою – лише констатувалися. Регіональні інтереси – це об’єктивно існуюче явище, незалежно від ступеня їх усвідомлення. Інтереси територіальних громад – це не просто умова і мотива-ція розвитку економіки, а саме та її частина, що визначає всю територіальну організацію суспільства. 

Тим часом поєднання державних, регіональних і місцевих інтересів не по-винне допустити загострення суперечностей між ними. З цих позицій управ-ління регіональними господарськими системами має бути спрямоване на зміц-нення єдиного економічного простору, територіальної цілісності та національ-ної безпеки країни.

Ключові слова: біфуркація, територіальна громада, владні повноваження, інституційне середовище, стратегія розвитку, економічний простір, регіональ-не управління, інтеграція (с. 49–64).

УДК 332.14:352.075+528.91 

С. І.  Г Р Е Ч А Н А,

доцент, кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

© Гречана Світлана Іванівна (Hrechana Svitlana Ivanivna), 2017;

e-mail: svigrech@gmail.com

Ю. С.  Р О Г О З Я Н,

кандидат економічних наук., заступник заввідділом

проблем міжрегіонального співробітництва

© Рогозян Юлія Сергіївна (Rohozian Yuliia Serhiivna), 2017;

e-mail: j.s.rohozian@gmail.com

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

(Київ)

КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТА СПІВПРАЦІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Резюме

Реформа децентралізації та динаміка законодавчих змін диктують сучасній Україні важливе завдання – забезпечити розвиток об’єднаних територіальних громад для загальної суспільної трансформації країни. 

Безперечно, одним з критеріїв оцінювання добробуту населення регіонів є стан їх інфраструктурних галузей, який на сучасному етапі розвитку всієї національної економіки важко назвати задовільним, тому в даній статті доводиться необхідність аналізу інфраструктурних об’єктів, постраждалих від військових дій у Луганській та Донецькій областях, для чого обрано картографічний метод дослідження (як на рівні регіону та об’єднаних територіальних громад, так і на рівні окремих районів і міст).

Також обгрунтовується доцільність обрання об’єктів за трьома складовими інфраструктури: виробничої, транспортної та інформаційної, для аналізу яких розроблено відповідну методику, засновану на ранжуванні кількісних показників інфраструктурної системи територіальних громад Луганської області, укрупнених для наочності до територій районів і міст. Згідно з методикою проведено кількісні підрахунки наявних об’єктів за кожним видом інфраструктури регіону, присвоєно їм відповідні бальні оцінки, виконано ранжування показників. Побудовано карту-схему інфраструктури співробітництва територіальних громад на прикладі Луганської області, яка демонструє структурне співвідношення основних елементів інфраструктури за кожною адміністративно-територіальною одиницею області. Згідно з результатами проведено групування територіальних громад за ступенем розвинутості інфраструктури, виокремлено найбільш успішні райони та аутсайдерів регіону.

Указано на недостатній потенціал інфраструктури, що залишилась на підконтрольній українській владі території Луганської області. Запропоновано використовувати поглиблення процесів децентралізації для подолання існуючих проблем, а результати діяльності новостворених об’єднаних територіальних громад – як стимул для подальшої модернізації інфраструктури всього регіону .

Ключові слова: картографічний метод, об’єднані територіальні громади, розвиток, співпраця територіальних громад, виробнича інфраструктура, транспортна інфраструктура, інформаційна інфраструктура, методика (с.65-73).

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК 336.5:339.923

В. П.  К У Д Р Я Ш О В,

професор, доктор економічних наук, 

заввідділом державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту

"Академія фінансового управління"

(Київ)

© Кудряшов Василь Павлович (Kudryashov Vasyl’ Pavlovych), 2017; 

e-mail: kvp.kudrya@gmail.com.

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У ЄС У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Резюме 

Проаналізовано зміни в політиці державних видатків у ЄС, здійснювані з метою подолання розбалансованості у фіскальній сфері та підтримання еконо-мічного зростання і фінансової стабільності у післякризовий період. Розгляну-то різні теоретичні підходи до розв’язання таких проблем – від збільшення державних витрат на основі  використання механізмів бюджетного дефіциту до застосування заходів бюджетної економії. Зазначено, що фіскальне коригування спрямовується на вирішення завдань фіскальної консолідації, а політиці видатків належить провідна роль в його реалізації. Застосування заходів жорсткої економії здійснює значні негативні впливи на розвиток економіки та грошово-кредитної системи, що зумовлює необхідність внесення змін щодо їх нейтралізації. Зроблено висновки, що політика державних видатків має спрямовуватися не тільки на фіскальне коригування, але й на підтримання економічного зростання і фінансової стабільності. Такі завдання вирішуються шляхом внесення змін до обсягів видаткової частини сектору державного управління, а також до їх структури. Визначено категорії видатків, які  використовуються в ЄС з метою здійснення позитивних впливів на показники економічної динаміки. Проведено аналіз реалізації таких підходів у ЄС у післякризовий період з урахуванням впливів інституційних факторів. Висвітлено їх позитивні результати, а також проблеми, які передбачається вирішити. Зроблено висновки, що досвід внесення змін до політики державних видатків у ЄС набуває важливого значення при проведенні фіскальної політики в Україні з огляду на необхідність продовження фіскальної консолідації, а також підтримання економічного зростання, стабілізації фінансової ситуації та підвищення реальних доходів населення. 

Ключові слова: фіскальна політика, політика видатків, політика доходів, фіскальна консолідація, фіскальне коригування, жорстка економія (с. 74–90).

_____

РЕЗЮМЕ (англійською мовою) 

____


РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ 

 

 

 » Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія журналу № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшла електронна версiя № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE