Архів

07.08.2017

Вийшов друком №8,2017

Кiлькiсть переглядiв: 1482

УДК 339.74

Гжегож В. К О Л О Д К О,

професор, 

директор Центру економічних досліджень 

трансформації, інтеграції та глобалізації 

«TIGER» при Університеті Козьминського 

(Варшава, Польща)

© Гжегож Вітольд Колодко (Grzegorz Vitold Kolodko), 2017; 

e-mail: kolodko@tiger.edu.pl

ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА КОНВЕРСІЇ ЗЛОТОГО НА ЄВРО

Резюме

З 11 постсоціалістичних держав, які вже стали членами ЄС, тільки 5 приєдналися до спільної валюти єврозони. Решта 6, і в тому числі Польща – найбільша економіка регіону, згідно з договорами про вступ до ЄС, мо-жуть і повинні прийняти євро як свою валюту. На даний час вони не спроможні реалізувати це своє право і виконувати відповідне зо-бов’язання, що має як свої причини, так і наслідки. І причини, і наслідки визначаються економічним і політичним характером, і з огляду на це, не-має впевненості в тому, як ситуація розвиватиметься у майбутньому. Але, з точки зору політичної, а особливо – економічної, перспективи, східно-європейські країни ЄС повинні приєднатися до єврозони, оскільки вигоди від цього кроку, і не тільки для Польщі, значно переважають витрати на таку конверсію. Введення євро у нових країнах ЄС, особливо в Польщі, позитивно впливатиме на процес європейської інтеграції, який переживає серйозну структурну, інституційну і політичну кризу. 

Ключові слова: інтеграція, конвергенція валют, Європейський Союз, єврозона, Польща, економічна політика, конкурентоспроможність (c. 3–13)

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

УДК 338.24.021.8:94(477)

В. М.  Т А Р А С Е В И Ч,

професор, доктор економічних наук,

завкафедрою політичної економії

Національної металургійної академії України

(Дніпро)

© Тарасевич Віктор Миколайович (Tarasevych Viktor Mykolaiovych), 2017;

e-mail: viktarasevich@gmail.com

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ:АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ ТА ІМПЕРАТИВИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Резюме

Розглянуто етнонаціональні, цивілізаційні, глобальні та політекономічні аспекти еволюції й сучасного стану українського суспільства з використанням теорій етногенезу, цивілізацій, світ-системи глобалізму та економічних інтересів. Показано деякі основи та особливості української ідентичності, а саме: етнічне різноманіття української нації, амбівалентність українського етносу, який складається з субетносів – західноукраїнського і східноукраїнського, його рух у напрямі західноєвропейського суперетносу, належність до західно-православної субцивілізації православно-євразійської цивілізації, а також до напівпериферії світ-системи глобалізму. 

З урахуванням масштабної громадської і економічної кризи, а також геополітичних і геоекономічних зрушень обгрунтовано необхідність розробки та реалізації Стратегії національної злагоди, консолідації та розвитку, ядром якої є ідея україноцентризму і національно орієнтованого прогресу. Визначено імперативи соціально-економічного блоку цієї стратегії, в тому числі реформування національної власне інституційної системи в напрямі її адекватності реальній протоінституційній системі, демонтаж пануючої олігархічно-капіталістичної системи і формування системи демократичного та соціально орієнтованого державного і народного капіталізму, проведення ендогенної неоіндустріалізації, випереджальний розвиток національного людського капіталу, коригування політики євроінтеграції, національна орієнтація триєдиного (державного, цивільного і ринкового) економічного регулювання.

Підвищення якості цієї стратегії передбачає звернення і до інших наукових теорій, передусім до національних, оскільки тільки опора на методологію між-, мульти- і транстеоретичності та дисциплінарності гарантує сферичне наукове бачення українського суспільства та визначення адекватних цілей, напрямів і механізмів його розвитку . 

Ключові слова: етнос, суперетнос, нація, цивілізація, світ-система, глобалізм, економічні інтереси, власне інститути, протоінститути, розвинутий центр, напівпериферія, периферія, державний капіталізм, національні злагода і консолідація, стратегія розвитку (с. 14-28). 

РОЗДУМИ ПУБЛІЦИСТА

УДК 330.101

П. С.  Є Щ Е Н К О,

професор, доктор економічних наук, 

науковий консультант відділу економічної соціології

Інституту соціології НАН України

(Київ)

© Єщенко Петро Степанович (Eshchenko Petrо Stepanovуch), 2017; 

e-mail: p.eshchenko@ukr.net


СТАГНАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: НЕЗАВЕРШЕНІСТЬ РЕФОРМ 

ЧИ ПРОДУМАНА ПОЛІТИКА?

Резюме

У статті дається характеристика української економіки, змін її струк-тури і соціального становища населення внаслідок неоліберальної еконо-мічної політики. Обгрунтовується, що причини сьогоднішнього кризового стану полягають не тільки в окресленій теорії, у здійснюваній на її базі економічній політиці, у правовій інфраструктурі (законах, інструментах їх підтримання, звичаях), але й у тих реаліях, які були характерними для структури економіки нашої республіки і зумовленими її багаторічними міжреспубліканськими зв’язками у складі єдиного народногосподарсько-го комплексу СРСР. Якщо надалі в Україні використовуватиметься неолі-беральна теорія з адекватною політикою, то країна не тільки залишиться для капіталістичної економіки периферією сировинного типу з вузьким внутрішнім ринком і сильною залежністю від експорту, але й перетво-риться на «чорну діру» зосередження хаосу. 

Автор показує, що Україна входить до ринкової системи координат методом проб і помилок, а також проведення сумнівних експериментів протягом багатьох років. Він обгрунтовує висновок, що зростання ВВП перебуває у прямій залежності від норми вкладень в основний капітал, який у нашій країні перебуває на вкрай низькому рівні. Для сталого роз-витку економіки слід збільшити інвестиції до 20–25% ВВП. Для цього в Україні необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат як для іно-земного інвестора, так і для внутрішнього. Треба відмовитися від сліпого копіювання досвіду інших країн, і в тому числі – у сфері побудови ринку. Враховуючи менталітет нашого народу, його історію і традиції, ринок до-цільно формувати на основі різних неексплуататорських форм власності: колективно-трудової, одноосібної та державної. 

На думку автора, подолати соціально-економічну кризу в Україні мо-жливо за умови націлювання економіки, політики та ідеології на людину з раціональними потребами і високими морально-етичними нормами. Ви-значено основні напрями діяльності держави, які можуть змінити сучасну ситуацію і подолати подальше поглиблення кризи.

Ключові слова: економічна криза, економічна політика, радикальна реформа, олігархічно-плутократична модель економіки, інвестиції в осно-вний капітал, новий тип економіки, умови виходу з кризи (с. 29–46).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 338.242.2

І. М.  Г Р И Н Ю К, 

аспірант кафедри обліку і аудиту

Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу

© Гринюк Ірина Миколаївна (Hryniuk Iryna Mykolaivna), 2017;

 e-mail: ira.hryniuk@gmail.com


СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 

(на прикладі нафтогазових підприємств України)

Резюме

Проблема управління оборотним капіталом і джерелами його фінансування в теперішній економічній ситуації постає дуже гостро, адже дедалі більше підприємств стикаються із загрозами неплатоспроможності у зв’язку з падінням курсу гривні, високими кредитними ставками, податковим навантаженням і протиправними діями з боку сусідніх країн на території України. Винятком не стали і підприємства нафтогазової галузі, підтвердженням чого є  проголошення про санацію ПАТ «Укрнафта» і неможливість вести діяльність ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» через незаконну окупацію АР Крим Російською Федерацією. Описано головні підходи до визначення стратегій управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування на основі праць провідних українських науковців. На базі розглянутих стратегій сформовано матрицю поєднання стратегій управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування, встановлено наслідки поєднання даних стратегій для підприємства. Проведено аналіз основних показників діяльності ПАТ «Укрнафта», «Укртранснафта», «ДАТ «Чорноморнафтогаз» і «Укртатнафта», визначено типи стратегій управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування, які використовують дані підприємства.

Ключові слова: оборотний капітал, стратегії управління оборотним капіталом, стратегії фінансування оборотного капіталу

(с. 47–59).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

УДК 37.046.16:061.18(477) 

А. З.  П І Д Г О Р Н И Й, 

професор, кандидат економічних наук, завкафедрою статистики, 

© Підгорний Анатолій Захарович (Pidgornуi Anatolii Zakharovych), 

2017; е-mail: azp1@ukr.net

Т. С.  К О Р О Л Ь О В А, 

кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник науково-дослідної частини

© Корольова Тетяна Сергіївна (Korol’ova Tetiana Sergiivna), 2017;

е-mail: tskorolova@gmail.com.

Одеський національний економічний університет

ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ 

Резюме

Для сучасного етапу розвитку вищої освіти України  особливої актуа-льності набувають питання оптимізації мережі ВНЗ. З огляду на це, необ-хідно  визначити напрями і шляхи реформування мережі ВНЗ, яка має за-безпечити конкурентоспроможність вітчизняної вищої школи на європей-ському освітянському просторі. 

На підставі ретельного аналізу тенденцій формування сучасної мережі університетів, динаміки кількості ВНЗ і чисельності студентів науково обгрунтовано фактори, які впливають на мережу ВНЗ. Визначено зміни у територіальному розміщенні, структурі ВНЗ, галузевій спрямованості підготовки фахівців, середньому розмірі чисельності студентів у розраху-нку на 1 заклад, кількості студентів на 10 тис. населення. Надано характе-ристику процесів відкриття нових університетів та відокремлених філій ВНЗ, оцінено вплив цих заходів на доступність вищої освіти, якість підго-товки фахівців.

На підставі зроблених авторами прогнозних розрахунків чисельності абітурієнтів університетів в Україні до 2024 р. та конкурсу до ВНЗ визна-чено необхідність їх істотного скорочення ВНЗ. Запропоновано напрями та етапи оптимізації наявної мережі ВНЗ. Особливий наголос зроблено на тому, що реформування мережі ВНЗ необхідно проводити з урахуванням багатьох факторів економічного, соціального, психологічного характеру та можливих як позитивних результатів, так і негативних наслідків. 

Оптимізацію мережі ВНЗ слід розуміти не як механічне скорочення кількості вищих закладів освіти, а як удосконалення їх галузевої та тери-торіальної структури, створення сучасних інноваційних університетів єв-ропейського рівня. Стратегічне завдання оптимізації полягає в тому, щоб у результаті реорганізації одержати ВНЗ, які б мали різні рівні підготовки (від бакалавра до доктора наук), проводили актуальні наукові досліджен-ня, активно співпрацювали з академічними науковими установами та включали до своєї структури дослідницькі інститути.

Ключові слова: система вищої освіти, мережа вищих навчальних за-кладів, структура ВНЗ, прогнозні розрахунки, науково-педагогічний по-тенціал, абітурієнти, реформа вищої школи (с. 60–72). 

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 330.8 (477)

В. В.  Н Е Б Р А Т,

доктор економічних наук, 

заввідділом економічної історії 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

(Київ)

© Небрат Вікторія Василівна (Nebrat Viktoriya Vasylivna), 2017; 

e-mail: victoria_nebrat@ukr.net.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ 

(XVI–XVII ст.) 

Резюме

Проаналізовано процес становлення підприємництва на українських теренах протягом XVI–XVII ст. Комплексно досліджено історичні умови розвитку ринкових відносин і первинного нагромадження капіталу. Охарактеризовано інституційні механізми формування базових елементів підприємницького середовища – приватної власності, економічної свободи, ринку праці, конкуренції. Визначено роль зовнішньоторговельних зв’язків у розвитку господарства на українських землях. Представлено напрямки та структуру торгівлі. Показано протидію внутрішніх механізмів і зовнішніх чинників трансформації господарства України.

Збереження і посилення феодальних форм залежності стримували розвиток ринкових інститутів. У промисловому виробництві використовувалася наймана праця. У фільварках працювали залежні селяни. Експорт мав аграрно-сировинну структуру. Концентрація власності перешкоджала розвитку ринку і конкуренції.

Економічні та політичні умови для формування підприємницького середовища склалися в середині XVII ст. Ліквідація землеволодіння польських магнатів і знищення кріпацтва відкрили можливості для розвитку національного ринку. Політика Української козацької держави (яка сповідувала меркантилізм) сприяла розвитку промислового виробництва і зовнішньої торгівлі. На південних і східних землях утворювалися фермерські господарства. Освоєння нових земель і заснування слобід сприяли розвитку аграрного підприємництва. Нові умови виробництва та експорту української продукції на засадах приватнопідприємницького господарства склалися у кінці XVII ст.

Ключові слова: підприємництво, історія економічного розвитку, зовнішньоторговельні зв’язки, організаційні форми господарювання, інституційні механізми (с. 73–85).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

В. Л. А Н Д Р У Щ Е Н К О,

професор, доктор економічних наук,

завкафедрою податкової політики 

Університету державної фіскальної служби України

(Київ)

©Андрущенко Володимир Леонідович (Andrushchenko Volodymyr Leonidovych), 2017;

e-mail: kalistrat@ukr.net.

 

ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

До 80-річчя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ О.І. АМОШІ

Видатний вчений, керівник, новатор 

До 80-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА УААН
В. М. ТРЕГОБЧУКА

Достойний представник наукової еліти на зламі тисячоліть 


_____
РЕЗЮМЕ (англійською мовою) 

____
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE