Архів

04.06.2013

№ 6, 2013 р.

Кiлькiсть переглядiв: 4858

Вийшов у світ № 6 журналу 


КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ


НАУКОВІ ДИСКУСІЇ


ГЕЄЦЬ В. М., ГРИЦЕНКО А. А. “Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним)” 

–  Розглянуто концепцію виходу з кризи, запропоновану Нобелівським лауреатом П. Кругманом, і проаналізовано можливості та особливості використання закладених у ній підходів до пошуку шляхів подолання кризи в Україні. Показано, що політика суворої економії скорочує сукупний попит і заганяє економіку в рецесію, призводить не до поліпшення ситуації, а до її погіршення. Автори вважають, що головною перешкодою в пошуках виходу з кризи є неадекватність існуючих механізмів введення грошей в економіку економічним реаліям, які істотно змінились, і пропонують нові підходи до розв’язання цієї проблеми (с. 4–19).


УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


ФИЛЮК Г. М. “Адміністративні бар’єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва” 

– Розкрито сутність і види бар’єрів входу на ринок. Досліджено особливості та види адміністративних бар’єрів в українській економіці та доведено їх негативний вплив на розвиток підприємництва. Запропоновано шляхи зниження адміністративних бар’єрів (с. 20–30). 


ГЕРАСИМЕНКО А. Г. “Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади” 

– Досліджено вплив диференціації товарів на ринкову владу фірм. На основі мікроекономічного аналізу теоретичних моделей диференціації, а також емпіричного дослідження цінових відхилень у рамках окремих товарних груп встановлено позитивний вплив диференціації на рівень цін як індикатор ринкової влади фірми. З’ясовано, що сьогодні диференціація товарів є не стільки об’єктивним економічним процесом, скільки цілеспрямованою стратегією фірм на формування й експлуатацію ринкової влади (с. 31–41).


ЯЦЕНКО Г. Ю. “Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України”

 – Визначено кризові індикатори і канали поширення кризових явищ в економіці України з використанням моделей бінарного вибору та побудови індексу тиску на валютному ринку. Зроблено висновок про можливість виникнення і поширення кризових явищ в Україні в I–IV кварталах 2013 р. за умови відсутності механізмів нівелювання негативних тенденцій розвитку вітчизняної економіки. Проаналізовано можливий негативний вплив на розвиток економіки України за кожним з виокремлених каналів поширення кризових явищ і запропоновано заходи щодо обмеження такого впливу (с. 42–54).


ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ


КОЗЮК В. В. “Фіскальний рубікон резервних валют” 

– Доведено зростання значення фіскального фактора у сфері стабільності резервних валют. Встановлено, що фіскальне зміщення «дилеми Триффіна» загрожує стабільності резервних валют через зміну ринкової вартості боргових інструментів, а сегментація мотивів управління валютними резервами підвищує нестабільність боргових ринків, тоді як трансформація банківської діяльності передбачає необхідність розширення фіскального простору країн – емітентів резервних валют (с. 55–70).


ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК


ЗАЛІЗКО В. Д. “Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій” 

– Розглянуто фактори виникнення агрохолдингів і встановлено взаємозв’язок розвитку сільських територій і процесу агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств. Наведено основні відомості, характеристики, закономірності й тенденції функціонування агрохолдингів в Україні, показано їх негативний вплив на соціально-економічний розвиток сільських територій та шляхи його усунення (с. 71–78).


СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ


БОЙЧЕНКО Е. Б. “Діагностика відтворення населення регіону” 

– Висвітлено сутність поняття “діагностика відтворення населення регіону”. Доведено, що результатом діагностики є формування обгрунтованого висновку за рахунок аналізу виявлених тенденцій, проблем і причин, що викликають відхилення від нормативних показників. На прикладі відтворення населення Донецької області визначено причинно-наслідкові зв’язки розвитку демографічних явищ і процесів, встановлено загальні й окремі їх тенденції та закономірності (с. 79–88).


ЛИПЧУК В. В., ЛИПЧУК Н. В. “Соціальна кооперація: суть, значення, досвід” 

– Розглянуто необхідність, значення та сутність соціальної кооперації, а також види соціальних кооперативів, стандарти їх створення і діяльності. Наведено приклади особливостей функціонування і державної підтримки соціальної кооперації в окремих країнах ЄС, окреслено проблеми створення соціальних кооперативів в Україні (с. 89–96).

_________» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE